Ny rapport:Distansjobb påverkar hur man vill bo

Samhällsförändringen märks tydligt genom att fler nu arbetar långt från sina arbetsplatser, enligt en ny undersökning utförd av Sveriges Ingenjörer.


Avståndet till jobbet har ökat med cirka en mil sedan 2020, en ökning på 20 procent. Över 11 procent av ingenjörerna har nu mer än 10 mil till sina arbetsplatser. Enligt Johan Kreicbergs från Sveriges Ingenjörer är möjligheten till distansarbete en avgörande faktor bakom denna förändring. Cirka 40 procent av ingenjörerna arbetar numera minst halva tiden på distans. Denna förändring har också påverkat synen på att acceptera längre restider till jobbet. Utvecklingen pekar på potentiella samhällsomvälvande konsekvenser, inklusive förändringar i bostadspriser, lönenivåer, och jämställdhet, samt behovet av anpassning av lagstiftning till den nya arbetsmiljön

Påverkar kommuner som Skara

Den ökade flexibiliteten i arbetslivet har inte bara påverkat individerna utan även kommunerna på flera nivåer. För det första har denna förändring skapat en förändrad dynamik när det gäller attraktiviteten för olika kommuner. Tidigare var det vanligt att människor flyttade till större städer för att vara nära sina arbetsplatser. Nu, med möjligheten till distansarbete, ser vi en trend där människor väljer att bo i mindre städer eller landsbygdsområden där levnadskostnaderna ofta är lägre och livskvaliteten högre. Detta kan leda till att kommuner som tidigare var mindre attraktiva nu blir mer efterfrågade, medan trycket på bostadsmarknaden i större städer kan minska något.

Dessutom kan vi se en ökad differentiering i bostadspriser mellan olika delar av landet. Om människor kan bo var som helst och ändå arbeta, kommer bostadspriserna att påverkas av andra faktorer än närheten till arbetsplatser. Det kan leda till att bostadspriserna i mindre kommuner och landsbygdsområden ökar medan priserna i storstadsregioner kanske inte ökar lika snabbt eller till och med sjunker något.

För kommuner innebär denna förändring också att de behöver anpassa sig för att behålla sin attraktivitet. Infrastruktur, såsom snabbt internet och moderna kommunikationsmöjligheter, blir allt viktigare för att locka till sig invånare som arbetar på distans. Dessutom kan kommuner som tidigare var beroende av en specifik industri eller arbetsgivare behöva diversifiera sin ekonomi för att klara av förändringarna på arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis innebär den ökade flexibiliteten i arbetslivet inte bara förändringar för individerna utan också för kommunerna, som måste anpassa sig till en ny verklighet där avståndet till arbetsplatser inte längre är den avgörande faktorn för var människor väljer att bo.

Verifierad av MonsterInsights