Blir Skara del i en regional cykelväg?

Ett förslag om en regional cykelled är ett ambitiöst projekt som nu växer fram i samarbete mellan Skara och flera andra kommuner.

Ett omfattande samarbetsprojekt tar form i Västra Götaland med syfte att skapa en ny regional cykelled som sträcker sig mellan Karlsborg och Lidköping. Genom en avsiktsförklaring kan flera kommuner i området, inklusive Skövde, Tibro, Karlsborg, Skara och Lidköping, förbinda sig att arbeta tillsammans för att utveckla och förvalta en högkvalitativ cykelväg. Detta samarbete förväntas gynna både lokalbefolkningen och turister genom att erbjuda säkra och attraktiva möjligheter till friluftsliv och rekreation.

Bakgrunden till detta initiativ ligger delvis i det ökade intresset för friluftsliv och de dokumenterade hälsofördelarna med aktiviteter utomhus

Vandring och cykling har blivit de mest populära valen för många, och det finns en växande medvetenhet om behovet av tillgängliga och säkra leder. Regionen har satsat resurser på att utveckla ett nätverk av hållbara vandrings- och cykelleder för att tillgodose detta behov och samtidigt främja besöksnäringen.

Projektet som nu föreslås, att skapa en cykelled mellan Karlsborg och Lidköping är en del av denna övergripande satsning. Genom att utnyttja befintliga banvallar och mindre trafikerade vägar planeras leden att bli en attraktiv rutt för både cyklister och vandrare. Kommunerna som omfattas av projektet kan enas om att arbeta tillsammans för att förverkliga visionen om en regional cykelled, vilket också innebär att de kommer att dela ansvaret för drift och underhåll av leden.

En gemensam avsiktsförklaring är på förslag

Syftet med avsiktsförklaringen är att skapa en gemensam grund för samarbetet under perioden 2024-2026. Detta inkluderar att aktivt verka för att etablera cykelleden, förbereda ansökan till Trafikverket och sedan säkerställa en effektiv drift och underhåll av leden. Dessutom kommer parterna om förslaget antas att utforska möjligheterna till gemensamma insatser kring marknadsföring och utveckling av leden för att locka såväl lokala invånare som turister.

För att genomföra projektet har parterna utarbetat en stegvis handlingsplan som inkluderar att utvärdera lämpliga sträckor, inleda dialog med Trafikverket för att klargöra förutsättningarna för godkännande, och formulera nödvändiga avtal för ansökan. Dessutom kommer det om genomförande beslutas att inrättas en organisationsstruktur inom varje kommun för att säkerställa effektivt samarbete och hantering av leden i framtiden.

Det är också viktigt att notera att kommunerna måste förbinda sig att avsätta ekonomiska resurser för projektet om förslaget blir verklighet, vilket kommer att möjliggöra både förberedande aktiviteter och framtida underhåll av cykelleden. Detta skulle utgöra en långsiktig och hållbar satsning på friluftsliv och turism i regionen, vilket förväntas bidra till en ökad livskvalitet för invånarna och stärka regionens attraktivitet som besöksmål.

Foto: LPfi cc by 3.0

Verifierad av MonsterInsights