”En gemensam utmaning”

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef kommenterar den höga andelen otillåten frånvaro i Skara.

En ny rapport från CNN visar att Skara kommun har den högsta andelen indragna studiebidrag på grund av otillåten frånvaro i Västra Götaland. Förvaltningschef Elin Liljebäck Nilsson kommenterar de oroande siffrorna och betonar vikten av att främja närvaro och motverka frånvaro bland gymnasieelever.

Enligt rapporten var andelen gymnasieelever  i Skara som fick indragen studiehjälp under läsåret 2023/24 för kommunala skolor 13,3% och för fristående skolor 18,0%. Dessa siffror representerar en betydande ökning från föregående läsår, då motsvarande andelar var 9,0% respektive 9,4%. Totalt sett ökade andelen indragna studiebidrag från 8,9% under 2022/23 till 14,1% under 2023/24.

”Vi ser en fortsatt hög oroväckande frånvaro hos alltför många gymnasieelever som är folkbokförda i Skara kommun,” säger Elin Liljebäck Nilsson. ”En del av den frånvaron är ogiltig, vilken, när den kommit upp på viss nivå, är grunden för skolans skyldighet att meddela CSN. Under läsåret 2023/24 har Katedralskolan, som en del av arbetet för att främja närvaro, gjort ett jobb för att höja kvaliteten i frånvarohanteringen. Det har lett fram till att fler ärenden har lämnats över till myndigheten.”

Liljebäck Nilsson understryker att de höga siffrorna tydligt pekar på behovet av ett fortsatt arbete för att främja närvaro och motverka frånvaro genom hela utbildningskedjan. ”Vi behöver fortsätta att säkerställa och vidareutveckla att undervisningen är av god kvalitet i en miljö med hög grad av trygghet och studiero och där alla elever får stöd utifrån behov. Det är ett tillsammansarbete mellan undervisande personal, elevhälsa, rektor och övriga stödfunktioner, på enhet/skola och i hela förvaltningen,” förklarar hon.

Förvaltningschefen avslutar med att betona att arbetet med att förbättra närvaron inte bara handlar om att undvika att fler elever får sina studiebidrag indragna, utan också om att säkerställa att alla elever får den utbildning och det stöd de behöver för att lyckas i sina studier. ”Det är en gemensam utmaning som kräver insatser från alla delar av skolorganisationen,” säger Elin Liljebäck Nilsson.

 

Foto: Skara kommun/press

Verifierad av MonsterInsights