Kommunen kan ta över Gällkvistgatan

Tjugo år efter att frågan först togs upp kan nu Skara kommun komma att ta över ansvaret för Gällkvistgatan.

En informationsträff hölls den 16 januari 2024 angående en skrivelse som inkommit till Skara kommun, gällande möjligheten för kommunen att ta över en del av Gällkvistgatan vid fastigheterna Vapnet 7 – Vapnet 12. De berörda fastighetsägarna längs gatan var kallade till mötet.

Gällkvistgatan har tidigare varit ansvar för de boende längs gatan, men en överläggning om att kommunen ska ta över ansvaret diskuterades för cirka 20 år sedan utan att det ledde till något konkret. Enligt den nuvarande detaljplanen från 1948 är Gällkvistgatan utlagd som allmän plats för gatuändamål, vilket innebär att det finns förutsättningar för att kommunen ska ta över skötseln av gatan.

Om kommunen tar över ansvaret för gatan innebär det att den blir en allmän gata tillgänglig för alla, vilket också innebär att förbudsskyltar längs gatan kommer att tas bort. Det blir då kommunens ansvar att sköta om gatans underhåll och eventuell upprustning enligt kommunens beläggningsunderhållsplan.

Andra frågor som diskuterades inkluderade hur häckar längs gatan som tillhör fastigheterna Väpnaren 1-4 kommer att hanteras samt att belysningsstolpar längs gatan, som tillhör kommunen, är i dåligt skick och kan felanmälas via Skara kommuns hemsida.

Skara kommun kommer att stå för kostnaderna kopplade till eventuellt övertagande av gatan. Sedan föregående möte har kommunen vidtagit åtgärder såsom att mätingenjörer markerat fastighetsgränser och tagit fram förslag på trafikreglering.

En kallelse till ett nytt möte har också skickats ut där trafikreglering och eventuellt övertagande av gatan kommer att diskuteras ytterligare

Gällkvistgatan
Det är mycket ovanligt att gator i tätorten är i privat regi.

 

Arealfoto: Skara kommun

Verifierad av MonsterInsights