Nästan 15 av 100 i Skara lever på sociala bidrag och ersättningar

Antalet personer på sociala bidrag och ersättningar i Skara är höga 14,6 av hundra enligt SCB: Rekordlåga siffror nationellt och stora regionala skillnader

Enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) lever 14,6 av 100 personer i Skara på sociala bidrag och ersättningar. Detta enligt de senaste rapporterna som visar en nedåtgående trend i antalet personer som försörjs på detta sätt nationellt medan Skaras siffror är fortsatt höga.

Under föregående år var både andelen och antalet personer på sociala ersättningar och bidrag de lägsta sedan mätningarna började i Sverige som helhet. Trots detta är skillnaderna mellan olika delar av landet betydande.

Totalt sett försörjdes 701 953 personer i Sverige av sociala ersättningar och bidrag under 2023, vilket motsvarar 11,8 procent av den arbetsföra befolkningen i åldrarna 20 till 64 år.

– Det innebär en minskning med 1,2 procent sedan 2022. Det totala antalet helårspersoner som försörjdes av sociala ersättningar och bidrag under 2023 var det lägsta sedan mätningarna började 1990, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år, kallat helårsekvivalenter.

Antalet helårspersoner som försörjdes av sociala ersättningar och bidrag steg med nästan 60 procent mellan 1990 och 1994, men sedan dess har antalet minskat stadigt med vissa undantag, såsom under pandemin.

– Men under 2022 och 2023 har antalet helårspersoner som försörjs av sociala ersättningar och bidrag sjunkit till de lägsta nivåerna hittills i statistiken.

Sjuk- och aktivitetsersättning är den största ersättningsformen och står för 29,3 procent av det totala antalet helårsekvivalenter. Den minskade med 1,3 procent under föregående år och har minskat med 55 procent sedan 2006.

– Procentuellt minskade antalet personer med ekonomiskt bistånd mest under 2023, med över 12 procent. Antalet personer med sjukpenning ökade mest, med knappt 5 procent, säger Johan Lindberg.

Skillnaderna i kön är också märkbara, där kvinnor är i klar majoritet när det gäller sjukpenning, medan män är fler när det gäller arbetslöshet.

På regional nivå är skillnaderna ännu större, både på läns- och kommunnivå.

– Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar var lägst i Stockholms län med 9,3 procent, och högst i Gävleborgs län med 16,2 procent, säger Johan Lindberg och tillägger:

– På kommunnivå är skillnaderna ännu större. Andelen som försörjs med sociala ersättningar var lägst i Danderyd, med 5,7 procent, och högst i Perstorp, med 20,7 procent.

Verifierad av MonsterInsights