OP och MV får stipendium av M och SD efter kommunens nej.

Efter kommunens avslag delar Moderaterna och Sverigedemokraterna ut 10 000kr till körerna OP och MV.

Efter att kommunen avslog bidragsansökningarna från körerna Musikens Vänner (MV) och Octo Puellæ (OP) har Moderaterna och Sverigedemokraterna beslutat att ge varje kör ett stipendium på 5000 kronor. Detta initiativ kommer efter omfattande kritik från föreningslivet och engagerade skarabor mot kommunledningens hantering av bidragsansökningarna.

”Vi hoppas få med den politiska ledningen i höst på ett initiativärende vi väckte om att ge bidrag till körerna. Ledningen valde att bordlägga så de ungdomar som gjort ett gigantiskt jobb i år blir då utan erkännande,” säger Richard Pettersson (M), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Kommunens avslag på bidragsansökan från MV motiverades med att kören inte är öppen för alla. Richard Pettersson kritiserar detta regelverk och menar att det inte tar hänsyn till körernas unika karaktär. ”Det är ju svårt för en manskör eller en damkör att vara öppen för alla. Musiken är ju också arrangerad för de stämmorna. Jag tycker att vi måste se över reglerna,” säger Pettersson.

Initiativet att värna om körerna

I en intervju med Sverigedemokraternas ordförande Albin Berlin framgår det att partiet värderar körernas betydelse för både Skaras kulturarv och den svenska traditionen.

MV
Varje kör fick 5000kr som överlämnades av ordföranden i partiföreningen.

Varför ville ni som parti ge pengar till körerna?

”De utgör en del av Skaras kulturarv och svensk tradition. Vi anser att det är viktigt att vårda och inspirera ungdomar att delta.”

Hur ser ni på hur man från ledningen hanterat situationen med MV:s ansökan?

”Jag tycker att det visar ganska tydligt vilken agenda och vilka värderingar man har. Vi har även i Barn- och utbildningsnämnden försvarat den lokala styrelsen som varit under attack från den politiska ledningen.”

Varför tycker ni att man skall stötta just dessa ungdomar?

”Som jag sa innan så utgör de här föreningarna en del av vårt kulturarv och de är kulturbärare. De utför ett viktigt jobb och vi som inte minst jobbar i partiföreningar vet hur svårt det är att få ihop en fungerande förening. Så enkelt sagt är de värda varenda krona.”

Berlin uttryckte även stark kritik mot kommunens prioriteringar: ”Det läggs ju onekligen stora pengar på olika väldigt tveksamma projekt och verksamheter inom kommunen, så att neka en ungdomskör ett bidrag på 4500 kronor framstår som småaktigt.”

OP
Motiveringen lyfte körernas kulturgärningar för hela Skara.

Moderaternas ordförande Tommy Schalén betonar vikten av kultur och musik för ungdomars utveckling och välbefinnande.

Varför ville ni som parti ge pengar till körerna?

”Vi som parti anser att kultur och musik är en vital del av ungdomars utveckling och välbefinnande. Att stödja körerna Musikens Vänner och Octo Puellæ ger unga människor en möjlighet att utveckla sina musikaliska talanger, samarbeta i grupp och uppleva glädjen av att framträda tillsammans. Genom att ge dessa bidrag visar vi att vi värdesätter och vill främja ungdomars kulturella engagemang, särskilt när de inte får tillräckligt stöd från kommunen.”

 

Schalén lyfter en oro kring vilka signaler man skickar till de som engagerar sig för Skara.

”Vi ser med oro på hur ledningen har hanterat situationen kring MV:s och OP:s ansökan. Det är beklagligt att dessa inte fått det stöd de behöver från början. En transparent och rättvis process för bidragsansökningar är avgörande för att säkerställa att alla organisationer har lika möjlighet att blomstra. Vi hoppas att denna situation leder till en översyn av hur bidragshanteringen fungerar för att förhindra liknande situationer i framtiden.”

Varför tycker ni att man skall stötta just dessa ungdomar?

”Att stödja dessa ungdomar innebär att investera i framtidens kreativa talanger och ledare. Körerna Musikens Vänner och Octo Puellæ ger deltagarna en plattform att utveckla självförtroende, samarbetsförmåga och konstnärlig uttrycksförmåga. Dessutom spelar musik en viktig roll i att bygga gemenskap och främja psykisk hälsa. Genom att stötta dessa specifika körer uppmuntrar vi ungdomar att fortsätta engagera sig i meningsfulla och konstruktiva aktiviteter.”

Op och mv
OP och MV fick sina stipendier under Djäknedagen.

En positiv syn på föreningsliv 

Moderaternas och Sverigedemokraternas beslut att stötta körerna ekonomiskt visar på ett starkt engagemang för att bevara och främja ungdomskultur i Skara. Både Pettersson och Berlin hoppas att deras initiativ ska leda till en översyn av kommunens bidragsprocesser för att säkerställa att alla ungdomsorganisationer får en rättvis chans att blomstra.

”En rättvis och transparent bidragsprocess är nödvändig för att alla ungdomsorganisationer ska kunna blomstra,” säger Tommy Schalén. ”Att stödja unga idag är att bygga en starkare, mer sammanhållen gemenskap imorgon.”

Genom att tilldela dessa stipendier vill Moderaterna och Sverigedemokraterna skicka en signal om att kultur och musik är värdefulla investeringar i ungdomars framtid och välmående. Det återstår att se om kommunledningen kommer att följa deras exempel och revidera sina regler för framtida bidragsansökningar.

Verifierad av MonsterInsights