Skara kommun planerar stora markköp för 26 miljoner

Befolkningsmålet och tillväxtstrategin leder till behov av markköp. Skaras politiker uppges vara eniga.

I ett förslag till Skara Kommunstyrelse lyfts ambitiösa planer för att möjliggöra tillväxt och landsbygdsutveckling fram till år 2040. Kommunstyrelsen föreslås få ökade investeringsmedel på 20 miljoner kronor för strategiska markförvärv, och ytterligare 1,5 miljoner kronor för landsbygdsutveckling under 2024.

Skara kommun strävar mot sitt befolkningsmål om 24 000 invånare år 2040 och ser markinnehavet som avgörande för att styra utbyggnaden av bostadsområden, företagsetableringar och samhällsservice. För att möjliggöra detta behöver kommunen öka sin markreserv genom strategiska markförvärv.

I nuläget finns 6 miljoner kronor avsatta för strategiska markförvärv, efter att Moderaterna tog initiativet att flytta över tidigare års outnyttjade medel, men för att intensifiera arbetet föreslås en ökning till totalt 26 miljoner kronor. Landsbygdsmiljonen, tidigare avsatta för medborgardialoger och initiativ som Vallegården-renovering, parkeringar och utegym, behöver också utökas med 1,5 miljoner för att möjliggöra fortsatt landsbygds- och tätortsutveckling.

Beslutet, om det antas, innebär investeringar med vissa räntekostnader för markförvärv. Trots detta betraktas mark som en hållbar och långsiktig investering med framtida intäkter vid försäljning. Driftskostnaderna för tätorter och landsbygd beror på överenskommelser med föreningarna och förväntas inte överstiga 100 tkr/år.

Enligt uppgifter till Skara idag är alla politiska partier i Skara eniga om behovet av ökade markinköp så chansen är stor att det här förslaget kommer att antas.

Verifierad av MonsterInsights