Oroande utveckling: alltför många elever klarar inte skolan i Skara.

Alltför många elever i Skara klarar inte skolan. Utvecklingen ser inte heller positiv ut, många trender viker neråt.

Barn och utbildningsförvaltningen rapporterar oroväckande höga antal elever som inte klarar skolan, på alla utbildningsnivåer. Inom både grund- och gymnasieskolan avslöjar årets verksamhetsrapport en bekymmersam bild av utbildningssystemets prestationer.

Måluppfyllelsen för förskoleklass sammanfattas som oförändrad, med vissa ämnen och enheter som presterar bättre medan andra försämras. En bekymrande trend syns bland elever med språkliga utmaningar och NPF-problematik, och det framkommer att nyanlända elever och de med annat modersmål än svenska inte når målen lika framgångsrikt som deras svensktalande motsvarigheter.

Förtydligande ges även angående påverkan från vårdnadshavares utbildningsnivå, där hög andel av dem utan eftergymnasial utbildning korrelerar med lägre måluppfyllelse. Bekymret kring ökningen av elever med behov av särskilt stöd och den begränsade budgeten för att möta dessa behov framhävs. Att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer identifieras som ett utvecklingsområde.

I avsnittet om resultat för årskurs 3 framkommer att proven i matematik inte har återhämtat sig till tidigare nivåer, och nedgången bland elever med annat modersmål än svenska i svenska som andraspråk är särskilt bekymmersam. Trots några förbättringar i årskurs 6 finns en pågående utmaning med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd.

Nedgång i årskurs 9

I årskurs 9 presenteras en nedgång i måluppfyllelse jämfört med föregående år, särskilt i andelen elever som når målen i alla ämnen. Skillnaderna mellan svenska och svenska som andraspråk i betygsresultat och dess påverkan på andra ämnen är påtaglig. Även om fler elever är behöriga till yrkesprogram, är det allvarligt att måluppfyllelsen för årskurs 9 har minskat.

När det gäller gymnasiet är det oroande att betygspoängen sjunkit, och andelen elever med examen eller inom 3 år har minskat. Detta står i kontrast till rikets trend där betygspoängen har ökat något. För att tackla dessa utmaningar planeras insatser för nyanlända och flerspråkiga elever samt projekt för att stärka motivation och självkänsla.

– Motivationen är något vi pratar om ganska mycket, vi upplever att den inte är så hög hos eleverna, säger nämndens ordförande Anna Helgesson (S) till Sklt.

I Sklt lyfter Anna Helgesson och förvaltningschef Elin Liljebäck Nilsson att man nu satsar på tex fortbildning i värdegrund för att förbättra resultaten.

– Lärarna gör ett väldigt bra jobb, men behöver mer konkreta verktyg, säger Albin Berlin (SD), 2:e vice ordförande i nämnden. Vi vill prioritera fler speciallärare och att sänka antalet undervisningstimmar per lärare framför tex utbildningar i värdegrund.

– Extra oroande är det att förvaltningen över lång tid inte klarat sitt grunduppdrag gentemot eleverna. Därför har vi flera gånger lyft att man på högre nivå måste ta krafttag för att vi ska sluta svika eleverna. Vi har fått indikationer på att den politiska ledningen är på väg att lyssna till slut, säger Tommy Schalén (M).

Sammanfattningsvis ger rapporten en bekymmersam bild av att elever klarar inte skolan i Skara och lyfter fram flera områden som kräver åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i undervisningen.

Verifierad av MonsterInsights