Politisk enighet: Skolan i Skara klarar inte sitt kärnuppdrag!

Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana barn och utbildningsnämnden att ta hjälp av kommundirektören eftersom man inte klarar sitt kärnuppdrag. 40% av eleverna i Skara klarar inte grundskolan. Det är unikt i Skara att Kommunstyrelsen på det här sättet underkänner en nämnds och en förvaltnings förmåga att lösa sitt uppdrag.

I enighet antog kommunstyrelsen förslag om att förvaltningen inom barn- och utbildningsnämnden bör underställa sig kommundirektören för att adressera det alarmerande antalet elever i Skara som misslyckas med grundskolan. Detta beslut kommer som en direkt konsekvens av förvaltningsledningens oförmåga att uppfylla sitt huvudsakliga uppdrag, vilket har resulterat i att en betydande andel elever inte når målen för fullföljda studier.

Kommunstyrelsen betonar behovet av att Barn- och utbildningsnämnden återkommer med en lägesbild, analys och trendutveckling av elevernas studieresultat i kommunen. Målet är klart: fler elever ska lämna skolan med fullföljda studier. För att stödja detta arbete föreslår kommunstyrelsen att nämnden samarbetar med kommundirektören och tar del av kommunstyrelsens resurser. Redovisningen av ärendet förväntas ske inför budgetarbetet 2025.

Bakgrunden till detta kritiska steg är den påtagliga utmaningen för nämnden att nå målet om högre andel elever med godkända studieresultat. Kommunstyrelsen erkänner allvaret i frågan och initierar en särskild dialog för att hjälpa Barn- och utbildningsnämnden att vända den negativa trenden. Resultatet av elevernas skolgång är en av de mest avgörande skyddsfaktorerna för deras framtida välbefinnande och framgång, lyfter Skarakoalitionen som står bakom initiativet.

I en granskning av Kolada för år 2023 framkommer att endast cirka 60% av eleverna i åk 9 erhöll godkända betyg i alla ämnen. Dessutom visar statistiken att 25% av Skaraungdomarna står utan gymnasieutbildning fyra år efter grundskolan. En oroande ökning av elevernas frånvaro märks också, vilket har påverkat studiestödet på gymnasienivå och orsakat betydande avbräck i undervisningstiden på yngre åldrar.

Skara kommun befinner sig på en sjätte plats på Socialstyrelsens socioekonomiska skala, sannolikt en del av förklaringen till elevernas resultat. Kommunstyrelsen erkänner dessa utmaningar och uppmanar förvaltningen att bidra med konkreta åtgärder, både på kort och lång sikt. Dessutom efterfrågar de information om kostnaderna för olika insatser, vilket är av stor vikt för att göra välgrundade budgetprioriteringar inför 2025.

Kommunstyrelsen måste agera när ansvarig nämnd och förvaltning inte klarar det själva

När ansvarig nämnd och förvaltning inte klarar att göra det själva på ett tydligt sätt finns det anledning för kommunstyrelsen att gå in och agera menar kommunalråd Gunilla Druve Jansson (C)  enligt Sklt.

– Det här måste vara ett kommunövergripande uppdrag och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser. Nu vill vi göra en extra insats och ta tag i det här inför budgetarbetet och verkligen penetrera vad som behöver göras, säger Druve Jansson till tidningen.

En form av förmyndarskap

Det finns inga tidigare beslut där Kommunstyrelsen uppmanar en ansvarig nämnd och förvaltning att underställa sig kommundirektören. Det unika i situationen understryks också av oppositionsrådet Ylva Pettersson (M)

– Vi blev förvånade över att den politiska ledningen gick fram med ett förslag som säger att både förvaltningen och nämnden misslyckats med sitt huvuduppdrag så kapitalt att man måste sätta in kommundirektören för att styra upp situationen. Hittills har ju ledningen vägrat samarbeta kring några som helst åtgärder för att få ordning på ledningen av barn och utbildning så det här ställde vi oss självklart bakom.

Ylva Pettersson och Ove Berlin lyfter båda att det är anmärkningsvärt men nödvändigt att på det här sättet underkänna ansvarig nämnd förmåga att komma till rätta med misslyckandet, men menar att det saknar motstycke att en ordförande i en ansvarig nämnd sitter som ledamot i Kommunstyrelsen och deltar i ett beslut som säger att man inte klarar sitt uppdrag, och inte kommer att klara det heller, om inte Kommunstyrelsen och kommundirektören går in och styr upp arbetet.

– Det här är helt exempellöst, säger Ove Berlin. Men vi håller ju med om att den politiska ledningen och ansvarig förvaltning misslyckats totalt med uppdraget. Eleverna och Skara förtjänar bättre och behöver bättre.

– Nu måste också kommande budget lägga kraft bakom det som framkommer så att det här inte blir ett slag i luften, säger Ylva Pettersson. Det här är en form av förmyndarskap som vi aldrig sett i Skara förut, och det kommer att krävas tuffa beslut framåt.

Verifierad av MonsterInsights