Rapport: Förvaltningarna genomförde inte fattade beslut.

Rapport avslöjar allvarliga och kontinuerliga brister i verkställande av politiska uppdrag och fattade beslut: Skaras kommundirektör redovisar  fakta bakom kritik från förra mandatperioden

Under det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige presenterades från kommundirektören Linda Esseholt Hermansson en rapport som avslöjar betydande brister i genomförandet av politiska uppdrag och fattade beslut från förra mandatperioden. Rapporten visade att nio uppdrag genomförts på ett helt annat sätt än vad de politiska besluten föreskrev, medan tio uppdrag inte genomförts alls förra mandatperioden. Dessutom har elva uppdrag endast genomförts efter att politiken begärt återrapportering.

De berörda uppdragen omfattade olika områden, alltifrån skola till besöksnäring och lokalanvändning. Under den förra mandatperioden riktades skarp kritik mot ledande politiker för att man påtalade att uppdrag inte genomfördes och att utredningar uteblev. I fullmäktige påminde Tommy Schalén om att lokaltidningarna rapporterat anklagelser om att denna kritik skulle vara ”rena lögner”. Under detta hävdade då politiska representanter som nu återfinns i den nuvarande ledningen att det inte fanns några uppdrag eller utredningar de var missnöjda med.

Vid presentationen av den nya rapporten förblev dessa politiker tysta. Däremot gjorde Tommy Schalén ett uttalande där han påpekade att Skara nu har en oberoende och ovedersäglig rapport som klargör ”vilka som egentligen ljög”.

Tydliga styrdokument

Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommundirektörens rapport. Därmed ställer sig fullmäktige bakom redovisningen som visar att uppdrag och beslut inte genomfördes under perioden 2019 till 2021. Enligt Skara kommuns styrdokument, tex instruktionen till kommundirektören som också är chef för alla förvaltningschefer, vilar ansvaret för att politiska beslut genomförs i hela den kommunala verksamheten, i enlighet med fattade beslut, på kommundirektören.

Kommundirektören
Ur Instruktion för kommundirektören.

Ett tiotal av de uppdrag som nu återrapporterats sorterar under kommunledningsförvaltningen. Några av uppdragen som inte genomförts återfinns också på kultur och fritidsförvaltningen. Under åren 2019 till 2021 var dåvarande kommundirektören även förvaltningschef för kultur och fritidsförvaltningen.

Ett exempel är det politiska beslutet från 2016 som den dåvarande moderatledda oppositionen fick igenom i fullmäktige att ta fram en plan för utveckling av landsbygden i sjönära lägen. Någon sådan plan togs aldrig fram. 2018 beslutades att arbetet med ny översiktsplan skulle påbörjas och att utveckling i sjönära lägen skulle då kunna bli en del av den. 2020 visade det sig att arbetet med översiktsplanen överhuvudtaget inte hade påbörjats utan ett nytt beslut fick tas. Eftersom översiktsplanen har överklagats har Skara Kommun fortfarande ingen översiktsplan och inte heller någon plan för landsbygdsutveckling i sjönära lägen, men besluten är tagna Ett annat beslut som återrapporteras är  att man skulle ta fram en ny vision för Varnhems utveckling så att helheten hålls ihop och invånarnas intressen tas till vara. Detta arbete är enligt rapporten fortfarande inte genomfört. Beslutet att ta fram en utredning kring lokalförsörjning rapporterades till slut 2021 med en skrivning där det sas att allting  som kunde effektiviseras var genomfört. Sedan dess har lokalförsörjnings uppdraget getts tre gånger politiskt, senast för någon månad sedan.

Flera uppdrag och beslut som togs under 2019 och 2020 genomfördes till slut under 2022 och 2023, under Linda Esseholt Hermanssons ledning. Till dessa hör till exempel att ta fram en tillväxtstrategi för Skara och att bilda ett tillväxtkluster  i förvaltningsledningen, och skapa en grön innovationsnod. Rapporten innehåller fler exempel.

Demokratiproblem

Kommunallagen och förvaltningslagen tydliggör att politiska beslut måste följas. Enligt forskningen pekas det ut som ett demokratiskt problem att tjänstemannastyret stärkts, och förvaltningar politiserats. Under åren 2018-2021 fick 157 kommundirektörer lämna sina uppdrag, ofta pga konflikter med politiken. Problemen stärks i kommuner med minoritetsstyre där politiken kan ha svårt att hävda sig. Ett annat problem som lyfts i forskningsrapporten är när politiker med uppdrag på heltid eller stor del av heltid har andra uppdrag som gör att man inte får den insikt i brister och problem i verkställigheten som kräver kontinuerligt deltagande i verksamheten.

Tommy Schalén tackade kommundirektör Linda Esseholt Hermansson för att ha genomfört ett känsligt uppdrag på ett så tydligt sätt.

Verifierad av MonsterInsights