Skara kommun misslyckas med att dra nytta av narkotikaspårning.

Skara kommun mäter narkotikaspår i vattnet och har ett statistiskt underlag på vilka ämnen som förekommer och i vilken mängd. Ändå används inte materialet för att förebygga drogmissbruk.

Skara kommun har sedan fyra år mätt narkotikaspår i avloppsvattnet och byggt upp kunskap om vilka ämnen som förekommer och i vilka mängder, där kritiker ifrågasätter kommunens passivitet trots tillgängliga resurser och tidigare politiska beslut.

Enligt protokoll från Brottsförebyggande rådet har kommunen beslutat att lägga informationen från avloppsmätningarna till handlingarna och frågan ska få återkomma. Trots att det finns en vilja och avsatta resurser för att utföra dessa mätningar verkar kommunen inte vara beredd att agera på resultaten. Sedan 2022 finns det en handlingsplan för att ta vara på resultaten. Exempel på andra kommuners åtgärder är att använda underlagen för att rikta informationen om droger i skolan mot de substanser som bevisligen används. Man kan också ha dialog med tullen vid kraftiga toppar av narkotiska läkemedel och samarbeta kring informationsinsatser med föreningslivet när halterna steroider ökar. Dialog med polis brukar vara grundläggande.

Brottsförebyggande samordnare Anders Hybbinette har presenterat de senaste resultaten från avloppsmätningarna, som visar på varierande nivåer av narkotikaanvändning över tid. Det råder dock osäkerhet kring hur man ska tolka dessa resultat och vilka åtgärder som bör vidtas.

Kommunpolis Ellinor Mann har jämfört hur liknande data används i Lidköping, där man använder den för att följa utvecklingen över flera år. Polisen i Lidköping har tidigare informerat Skara om framgångar i användandet av dessa mätningar, men Skaras kommunpolis kan inte redovisa för den praktiska relevansen enligt protokollet.

Moderaternas representant, Ylva Pettersson, har enligt protokollet föreslagit att man kan behöva fokusera mätningarna på specifika områden för att få en tydligare bild av narkotikautbredningen. Pettersson har även i Beredningsutskottet framhållit vikten av att utnyttja tillgängliga resurser för att adressera problemet.

Det är uppenbart att Skara kommun inte har ett proaktivt tillvägagångssätt i kampen mot narkotikamissbruk och försäljning där mätningarna tas tillvara.. Att inte dra nytta av informationen från avloppsmätningarna, trots politiska beslut och tillgängliga resurser, kan innebära en förlorad möjlighet att adressera den växande narkotikaproblematiken på ett effektivt sätt. En ökad samverkan och användning av resultaten från dessa mätningar kan vara en viktig del i kommunens strategi för att hantera detta allvarliga samhällsproblem

Verifierad av MonsterInsights