Slösar Skara kommun bort över 55 miljoner per år?

Viktoriaskolan

Enligt Skattebetalarnas redovisning slösar Skara kommun bort mer än 55 miljoner varje år genom att betala för mycket för det man gör, eller genom att göra fel saker.

 

I rapporten Sverige slösar har man ställt samman uppgifter om vilka kostnader kommunerna har för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg och försökt jämföra hur effektivt kommunerna arbetar genom att ta bort sånt som gör att kommunerna har olika villkor såsom ålder på befolkning och geografiskt läge, och istället titta på skillnader i kostnader som det inte finns någon förklaring till. Här landar rapporten i att Skara har kostnader på över 55 miljoner varje år som är högre än jämförbara kommuner, och som det inte finns nån förklaring till. Mest skiljer sig äldreomsorgen som är 12,6 miljoner dyrare än snittet hos jämförbara kommuner när alla saker som gör villkoren olika räknats bort.

Vad kan då ligga bakom den oförklarligt höga kostnaden?

Enligt rapporter som tagits fram av Rådet för kommunala analyser kan det t.ex. röra sig om hur duktiga och genomarbetade kommunerna är när de upphandlar. Att ställa fel krav i upphandling kan fördyra kostnaderna för kommunen med ca 25%.

Kostnaderna för personal är kommunernas största kostnader. Att ha en bra arbetsmiljö kan kräva resurser, men det kan vara väldigt mycket dyrare att ha stor personalomsättning och höga sjukskrivningstal.

I Skara ligger hyreskostnaderna för lokalerna som kommunen använder ca 15 procent högre än i jämförbara kommuner. De flesta lokalerna ägs av kommunen själv och hyran bestäms då av kostnaderna man har för att underhålla och anpassa lokalerna, och om det återstår kostnader för själva byggandet. Skara kommun har haft låga eller normala investeringskostnader för skolor och äldreboenden, då återstår kostnaderna för underhåll och anpassningar som förklaring till de höga kostnaderna.

Skattebetalarna har också med kvalitet som faktor när de gör jämförelsen. I äldreomsorgen är de personer som får omsorg nöjda med kvaliteten. I Skaras skolor är resultaten låga och har varit det under lång tid oavsett politiskt styre. För närvarande har eleverna i grundskolan i Skara Västra Götalands femte sämsta resultat enligt Skolverket. ”Slöseriet” som lyfts fram i rapporten Sverige slösar är då att eleverna inte får den kvalitet och utbildning som invånarna betalar för.

Verifierad av MonsterInsights