Skolinspektionen kräver åtgärder på Katedralskolan

Skolinspektionen kräver åtgärder på Katedralskolan: Kommunen tvingas till skärpningar kring särskilt stöd och frånvaro

Under våren 2024 genomförde Skolinspektionen en noggrann tillsyn av Katedralskolan, som omfattar flera yrkesprogram. Resultaten av granskningen visar att skolan står inför betydande utmaningar när det gäller att följa lagkraven för särskilt stöd, frånvarohantering och arbetsplatsförlagt lärande. Trots positiva omdömen om det förebyggande arbetet, ordningsregler och mobilhantering, kräver inspektionen nu att kommunen vidtar omedelbara åtgärder.

Kritik mot särskilt stöd och frånvarohantering

Enligt Skolinspektionen behöver Katedralskolan förbättra sina processer för att utreda och besluta om elevers behov av särskilt stöd. Förvaltningschef Elin Liljebäck Nilsson betonar att skolan behöver fler och bättre utredningar för att säkerställa att rätt åtgärdsprogram upprättas:

– ”Vi behöver stärka vår kapacitet för att möta krav och behov fullt ut. Glädjande i sammanhanget är att Skolinspektionen inte har något att invända mot kvaliteten i beslutade, aktiva åtgärdsprogram. Det innebär därmed att vi behöver skala upp och göra än mer av det vi redan gör.”

Skolinspektionen påpekar även behovet av fördjupade utredningar av elevers frånvaro, där en betydande andel elever har hög frånvaro. Kommunen måste säkerställa att upprättade rutiner följs konsekvent i alla led.

Arbetsplatsförlagt lärande under lupp

Inspektionen riktar också kritik mot hur arbetsplatsförlagt lärande hanteras. Trots att kommunfullmäktige har beslutat att tillföra resurser för att stärka detta område från 2025, menar Skolinspektionen att förbättringsarbetet måste starta omedelbart. Elin Liljebäck Nilsson erkänner att extern kompetens behövs:

– ”Vi ser att vi behöver extern kompetens för att höja nivån, att utforma och etablera uthålliga arbetssätt kring arbetsplatsförlagt lärande och praktik inom gymnasieskolan. Vår nuvarande förmåga är uppenbart inte tillräcklig.”

Utvecklingsarbete på gång men tiden är knapp

Kommunen har till slutet av november på sig att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppfylla Skolinspektionens krav. Under tiden har skolan redan påbörjat flera initiativ för att adressera problemen. Elevhälsoteamet har förstärkts med speciallärare, specialpedagog och kuratorer, och ett skolsocialt team har startats för att förbättra samarbetet mellan skola och socialtjänst.

Trots de pågående förbättringsåtgärderna är kritiken från Skolinspektionen en stark uppmaning till handling för Skara kommun. Skolan måste inte bara förstärka sitt arbete med särskilt stöd och frånvarohantering, utan också omedelbart förbättra sitt arbetsplatsförlagda lärande för att säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till.

 

Skara idag söker Anna Helgesson (S), ordförande i barn och utbildningsnämnden för kommentar.

Verifierad av MonsterInsights