SKR positiva till förslag att skydda kommunanställda mot trakasserier: Kan förbättra även i Skara!

En utredning om hur man kan trygga offentliganställda mot trakasserier som regeringen beställt har nu presenterats. Även i Skara förekommer hot och trakasserier mot kommunanställda.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar utredningens förslag om att förstärka skyddet för offentliganställda som utsätts för upprepade trakasserier. Utredningen har nu lämnat sina rekommendationer till regeringen, och SKR ser positivt på möjligheten att öka tryggheten för anställda inom den offentliga sektorn.

Sara Catoni, chefsjurist på SKR, betonar vikten av att inte acceptera hot och våld. Hon uttrycker glädje över att utredaren har tagit tillvara på de behov som SKR tidigare har lyft om att stärka skyddet för dem som drabbas av upprepade brott. SKR kommer nu att granska samtliga förslag noggrant och återkomma med sina synpunkter.

Det är känt att hot och våld är vanligare inom kommuner och regioner jämfört med andra arbetsplatser. Enligt undersökningar rapporterar 3 av 10 medarbetare varje år att de har blivit utsatta. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att säkra personalens trygghet, men det kan vara utmanande för kommuner och regioner att skapa rätt förutsättningar.

SKR har aktivt arbetat för att förbättra skyddet för chefer och medarbetare inom den offentliga sektorn. Även om regeringen redan har antagit flera av SKR:s tidigare förslag, återstår det mer att göra. Ett specifikt prioriterat förslag från SKR är att möjliggöra för arbetsgivaren, istället för den enskilde medarbetaren, att stå som målsägare vid polisanmälningar. Detta kan skydda den enskilde medarbetaren från ytterligare påfrestningar under en eventuell rättsprocess.

Mängden tillbud i Skara överstiger inte snittet, men varje tillbud är ett för mycket. Representanter för kommunledningen ser det därför som mycket positivt att man tar fram förslag för att göra arbetsmiljön ännu säkrare för alla kommunens anställda.

Verifierad av MonsterInsights