Dödsfall på grund av droger ökar!

Dödsfall pga droger ökar för första gången på fyra år. Det här framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Den senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten visar en oroande ökning av narkotikarelaterade dödsfall i Sverige under 2022, vilket markerar den första ökningen på fyra år. Oavsiktliga överdoser, framförallt med användning av opioider, var den primära orsaken till detta alarmerande trendbrott.

Enligt rapporten ”Den svenska narkotikasituationen 2023” ökade det totala antalet narkotikarelaterade dödsfall med 69 jämfört med 2021, och uppgick till 519 fall. En betydande ökning noterades särskilt inom kategorin narkotikarelaterade suicid och dödsfall med oklar avsikt, där män stod för den övervägande majoriteten av ökningen.

Mimmi Eriksson Tinghög, utredare vid Folkhälsomyndigheten, betonar vikten av att noggrant övervaka och analysera denna ökning för att förstå dess orsaker. Hon framhåller även behovet av att stärka och utöka effektiva åtgärder, inklusive läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende och användningen av naloxon för att motverka överdoser.

Rapporten pekar också på att det förebyggande arbetet i landets kommuner har en solid grundstruktur, men förutsättningarna för högkvalitativt arbete har försämrats. Årsarbetskraften för samordning av förebyggande arbete relaterat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel har minskat under de senaste åren.

Cannabis identifieras som den vanligaste narkotikatypen under 2022, med en konstant andel användare över det senaste decenniet. Samtidigt noteras en minskning av hepatit C-infektioner genom injektion av droger, vilket tillskrivs ökade program för sprututbyte och tillgänglighet till behandling.

En nyhet som sticker ut är framväxten av psykoaktiva substanser, där 25 nya rapporterades till EMCDDA under 2022, inklusive hexahydrocannabinol (HHC). Myndigheten föreslog reglering av 21 substanser, en indikation på den kontinuerliga utvecklingen av narkotikasituationen i Sverige.

Sammanfattningsvis pekar rapporten på utmaningarna som Sverige står inför när det gäller narkotikarelaterade dödsfall och betonar behovet av att intensifiera och anpassa strategier för att möta denna komplexa utveckling.

Verifierad av MonsterInsights