En kommunal vansinnesaffär i Varnhem?

Skara kommun lägger nu ned mycket kraft och resurser på att översikts och detaljplanera för bostadsbyggnation i Varnhems tätort. En utveckling som ytterst få boende här vill ha!

Skylt om insändare

Av den anledningen har kommunen nyligen köpt in mark i Varnhem. Det är en del av fastigheten Skara klostret 30:1 som förvärvats. 4,5 hektar mark till en kostnad av 1 150 000 kronor. Detta innebär ett pris om 255 555 kr per hektar…

Skara kommuns nya markförvärv i Varnhem. (Foto: Skara kommun)

Marken består enligt min (och andras bedömning) till minst 50 procent av sankmark. Har de kommunala beslutsfattarna innan köp förrättat syn på platsen.?

Minst 50 procent av markförvärvet består av sankmark. ( Foto: privat)

Med endast en mycket välvillig syn kan man kanske klassa delar av förvärvet som betesmark eller i bästa fall som sämrejordbruksmark.

Enligt senaste tillgängliga statistik från Jordbruksverket (2022) var de genomsnittliga försäljningspriset förjordbruksmark 113 800 kr/ha. Och för betesmark 47 200 kr/ha.

( Källa för prisuppgifterna: Jordbruksverkets försäljningsstatistik 2002, Västsverige, NUTS 2 ).

Ett vansinnigt överpris är accepterat av köparen, Skara kommun! – Någon objektiv värdering av marken är knappast utförd. Men det är ju alltid lätt att vara generös med andras (våra) skattemedel. Säljaren, vilken har nära familjeband tillen högre kommunal befattningshavare, lär nog skratta hela vägen till banken…!

( Enligt den information jag fått till mig, har dock inte denne kommunala tjänsteperson deltagit i den direkta beredningen av ärendet.)

Så nu står kommunen där med sitt markförvärv…- Att göra detta bebyggningsbart, och kunna avstycka försäljningsbara tomter för husbyggnation, möjliggöra framdragande av vägar m.m., kommer att kräva stora och dyrbara insatser. Jag bedömer att mycket stora schaktnings, pålnings och utfyllnadsarbeten under längre tid måste utföras.

F O LIDGREN

Verifierad av MonsterInsights