Mindre kostnader för inhyrd bemanning i vården

Minskade kostnader för inhyrd bemanning i Västra Götaland visar ny rapport.

 

Enligt den senaste rapporten ”Bemanningstrenden” från Sveriges Kommuner och Regioner har Västra Götalandsregionen (VGR) lyckats minska sina kostnader för inhyrd bemanning inom vården under 2023. Den mest betydande nedgången syns inom sjuksköterskekategorin, där kostnaderna sjönk med 20 procent jämfört med föregående år. Även för läkare minskade kostnaderna med 5 procent. Totalt sett var förhållandet mellan kostnaden för inhyrd personal och den egna personalkostnaden 2,3 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

Projektledaren och övergripande avtalsförvaltaren i VGR, Stefan Petersson, förklarar att en målmedveten insats har gjorts för att minska kostnaderna. Åtgärder inkluderar samarbete inom och mellan förvaltningarna, korta avrop och strikt följsamhet till upphandlade leverantörer.

VGR har över flera år strävat efter att minska användningen av hyrbemanning med syfte att inte bara sänka kostnaderna, utan även att öka tryggheten och kontinuiteten för patienter, säkra kompetensförsörjningen och stärka arbetsmiljön för personalen. Det betonas att det inte finns något absolut hyrstopp, utan beslut tas kontinuerligt med avvägning mot patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Från och med den 16 februari tillämpar Västra Götalandsregionen det nationella avtalet för bemanningstjänster inom vården. Detta initiativ syftar till att successivt föra alla regioner till att använda avtalet för att avropa bemanningstjänster på ett mer enhetligt sätt. Stefan Petersson understryker att med det nationella avtalet kan tydligare krav på kompetens ställas och kostnaderna minskas, samtidigt som man hanterar ökad arbetsbelastning och upprätthåller en god arbetsmiljö.

Verifierad av MonsterInsights