Skara bryter mot lagkrav gentemot medarbetarna!

Enligt kommunallagen har de anställda rätt att ha personalföreträdare som kallas till alla nämndsmöten på samma sätt som ledamöterna och som enligt lagen också har rätt att delta i diskussionerna, men utan rösträtt.

Syftet med den lagstadgade rätten för personalföreträdarna är att få en bättre arbetsmiljö och därför också bättre verksamhet, säger SKRs upplysningstjänst. Därför är den här lagen jätteviktig för invånarna

Nu har det uppdagats att Skara bryter mot den här lagen. Personalföreträdare kallas inte på samma sätt som ledamöter, och har inte fått delta i nämndernas överläggningar.

Vi har aldrig fått någon kallelse, säger en av personalföreträdarna. Förvaltningschefen brukar läsa upp dagordningen för oss när det är samverkan, men det är allt. Och de gånger vi varit med på nämnden har vi fått veta att vi inte har rätt att säga något alls utan måste sitta tysta om ingen ledamot ställer en direkt fråga.

Det som beskrivs är alltså i direkt strid med kommunallagens krav.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson har uppmärksammat frågan i ett initiativärende i kommunstyrelsen. Ärendet ska behandlas kommande onsdag och i tjänsteskrivelsen tillstår kommunen att man inte har rutiner för att leva upp till kraven och att det ser olika ut i olika nämnder. Man skriver att efter att Ylva Pettersson lyft frågan har denna upptäckt lett till att åtgärder nu kommer att vidtas.

Vi har aldrig blivit kallade och ofta går personalföreträdare inte på mötena eftersom vi fått veta att vi måste vara tysta, och då kan man lika gärna läsa protokollet i efterhand, säger ett ombud för en lokal fackförening som vill vara anonym.

Ylva Pettersson är glad över att Skara nu tar krafttag för att leva upp till lagkraven:

Vi har beslutat att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och att arbetsmiljön ska förbättras. Då är det självklart mycket allvarligt att vi inte lever upp till lagkraven som är till för att värna om våra medarbetare och deras kunskaper som kan bidra till att kommunen gör ett bättre jobb för våra invånare. Det är väldigt bra att det här nu ska åtgärdas men jag ser mycket allvarligt på att det krävs att oppositionen väcker initiativärenden för att vår kommunorganisation ska leva upp till basala lagkrav gentemot medarbetarna. Nu ser vi fram emot ett snabbt och effektivt och väl förankrat arbetssätt för att få in den här viktiga dialogen med personalföreträdare i alla nämnders arbeten.

Verifierad av MonsterInsights