Öppet brev till Oppositionsrådet om Djäknehallen får svar direkt.

Öppet brev till oppositionsrådet får svar direkt.

Skylt om insändare

Jag har tagit del av en insändare i konkurrenttidningen (SkLT15/2- 24 ) som den liberale kommunpolitikern Bynke fick publicerad. Här fantiserar denne liberal vitt och brett om än det ena, och än det andra.

Bland annat om att ett kommunalt Orangeri skall upprättas i/vid den gamla gymnastikhallen bakom Djäknescenen. 

Man bibringas intrycket att det hela verkar ´klart´ (frånkommunledningen? ) och det är bara att komma in med förslag på vilka faciliteter detta kan utrustas med. Om man nu skall tro den liberale Bynkes inlaga . Här höjs skatten och pengar sprättas iväg. Hej och !

– I vanliga fall hade denna liberala inlaga inte varit något att bry sig om. Men nu är det så.

Därför att liberalerna är trots sin minimalism, och ett mycket ringa folkligt stöd, (1 mandat i kommunfullmäktige) ingående i en skapelse kallad ´Skarakoallitionen´. Och är därmed tyvärr- med och styr kommunen! Med en representation som är vansinnigt över det som valmanskåren i kommunen bedömer som lämpligt. Demokratin i Sverige?

Kommunens budget skall, vad jag kan förstå, antas under försommaren. Det skulle inte förvåna mig om detta liberala förslag då dyker upp på majoritetssidans förslag till budget.

Sedan länge finns det också ett önskemål från pensionärsorganisationerna, bland annat SPF, att det i byggnaden inrättas något som kallas ´seniorernas hus´. En fråga som i nuläget verkar vara totalt ”dikeskörd”.

Det centrala. Är det detta som är förklaringen till att inget händer i frågan? Det vill säga att det är ett hittills icke offentliggjort nytt vansinnesprojekt i form av ett ev. Orangeri som blockerar. Är jag något ” på spåret ” nu ?

Frågan lyder: Hur ställer sig oppositionsrådet till inrättandet av ett seniorernas hus, och ett avvisande om planerna på ett ´orangeri´. Om det senare nu kommer upp som ett budgetäskande på dagordningen?

F O LIDGREN. Varnhem

 

Svar direkt

Jag tackar för ditt öppna brev och vill besvara frågorna med en utförligare förklaring av Moderaternas ståndpunkter och syn på de pågående diskussionerna.

Politikens ansvar sträcker sig över att säkerställa en effektiv användning av varje skattekrona samtidigt som vi värnar om högkvalitativ service för invånarna. Moderaterna ser positivt på initiativet att inrätta ett Seniorernas hus och är öppna för en fortsatt diskussion kring detta projekt i ett bredare perspektiv än Djäknehallen.

Vi är av uppfattningen att ett eventuellt orangeri inte är praktiskt möjligt varken ekonomiskt eller gällande fastighetens utformning.

Att införa nya idéer utan finansiering efter att en förprojektering är genomförd anses inte vara en konstruktiv metod. Vi önskar därför en tydligare position från Skarakoalitionen angående detta förslag, särskilt då det verkar avvika från tidigare kommunicerade ståndpunkter.

Moderaterna ser med allvar på frågan om Komvux/AME och SFI och är redo att stödja flytten till en ombyggd Djäknehall, en lösning som förprojekteringen visar är genomförbar. Samtidigt är vi öppna för att diskutera alternativa lösningar, under förutsättning att det inte innebär att flytta Vux/SFI/AME till Katedralskolan.

Vi vill påminna om 2016 års beslut, där enighet fanns om att flytta verksamheten från Katedral av säkerhetsskäl och för att bevara en positiv arbetsmiljö. Dessa aspekter bör inte förloras i diskussionen. När det gäller frågan om varför verksamheten för vuxenutbildning (Vux) flyttades från Katedralskolan 2016 är det viktigt att belysa de avgörande faktorerna bakom detta beslut. Under den tiden förekom det en rad allvarliga problem som tillsammans ledde till ett enigt politisk beslut under Socialdemokraternas ledning om att flytta verksamheten.

Framför allt var säkerheten och arbetsmiljön för elever och personal på Katedralskolan avgörande. Det rapporterades dagligen om incidenter, inklusive fall av hedersförtryck, hedersvåld och konflikter mellan olika grupperingar. Dessa händelser skapade en ogynnsam och otrygg miljö för både elever och personal.

Eleverna på ungdomsgymnasiet framförde också oro över att Katedralskolan inte längre kändes som ett ungdomsgymnasium. Cafeterian och uppehållsrum fylldes av lika många vuxna som ungdomar, vilket hotade skolans attraktionskraft. Skolledningen gav uttryck för att man inte kunde garantera elevernas säkerhet och arbetsmiljö under rådande förhållanden.

Sammanfattningsvis var det säkerhets- och arbetsmiljöaspekterna, tillsammans med elevernas oro och skolledningens bedömning, som drev fram beslutet att flytta Vux från Katedralskolan. Detta är viktiga faktorer att beakta när vi diskuterar frågan om Vux och dess lokalisering i dagens sammanhang. Från flera verksamheter har vi fått information om att problematiken kvarstår, kanske till och med fördjupats, varför en tillbakaflytt är omöjlig om man vill ta ansvar för både arbetsmiljön och Katedralskolans möjlighet att klara sig i konkurrensen. Man löser självklart inte hedersproblematiken genom att isolera den, men ett starkt arbete mot hedersförtryck kan fortgå utan att vi medvetet utsätter ungdomar för risk under tiden.

Bland kommunens befintliga fastigheter har en lösning som omfattar Djäknehallen identifierats som den enda möjliga för en långsiktig lokalisering av Vux/SFI och AME. Men vi Moderater är öppna för dialog kring alla lösningar som långsiktigt är bra för Skara! Det är möjligt att det finns lösningar även utanför den ramen: såna initiativ har vi tagit tidigare och tittar gärna på frågan igen.

Att öppet och tidigt kommunicera känsliga frågor är av yttersta vikt. Moderaterna strävar efter en transparent dialog för att bäst möta kommunens behov och skapa förståelse för de olika perspektiven.

Ylva Pettersson 

Verifierad av MonsterInsights