Strid om skolbudgeten i Skara – Lärare slår larm om underfinansiering och falsk bild

En intensiv debatt har blossat upp i Skara kring barn och utbildningsnämndens detaljbudget för år 2024, där både politisk ledning och opposition månar om att försvara sina ståndpunkter. Samtidigt reserverar lärarnas fackliga organisation Sveriges lärare sig mot detaljbudgeten och larmar om att den bristande satsningen på grundskolan riskerar att få allvarliga konsekvenser.

Förvaltningschefen, Elin Liljebäck Nilsson, ger sin syn på den aktuella budgeten i NLT och framhåller att de extra 25 miljonerna för 2024 huvudsakligen är kompensation för kostnadsökningar. Närmare hälften av summan, 12,7 miljoner, avser höjda löner till personalen, och förvaltningen beräknar en generell löneökning på 3,7 procent under det kommande året. Nilsson understryker i NLT vikten av dessa anpassningar för att möta ökade kostnader, inklusive en förväntad ökning i lokalvårdsutgifter.

En del av de extra medlen, två miljoner kronor, kommer att riktas till grundskolan för att förbättra studieron och upplevd trygghet.

I en anonym intervju har en lärare i kommunen till Skara idag uttryckt oro över hur detaljbudgeten kommuniceras till allmänheten. Läraren betonar att den öronmärkta summan på 5,5 miljoner till gymnasiet skapar en skev bild av ökad budget, samtidigt som de faktiska fyra miljonerna i ökning egentligen representerar en besparing eftersom de inte ens räcker till gymnasiesatsningen. Kritiken riktar sig även mot presentationen av budgeten i media, där den politiska ledningens beslut framställs ensidigt utan utrymme för oppositionen eller facket att komma till tals. Läraren varnar för att detta skapar en falsk bild av skolans ekonomi, något som upplevs som enormt frustrerande och skadligt för både skolan och Skara som samhälle.

Från oppositionen har  kraftiga reservationer mot det antagna budgetbeslutet för 2024 lagts. De menar att den politiska ledningen prioriterar ideologiska ståndpunkter framför elevernas faktiska behov, särskilt när det gäller de oklara ”pilotprojekten”. Moderaterna och Sverigedemokraterna stödjer även Sveriges lärares reservation och kräver dessutom en akutskola för grundskolan, något de anser vara nödvändigt med tanke på de utmaningar som förvaltningen står inför.

De politiska reservationerna pekar på flera kritikpunkter, inklusive den ideologiska styrningen som de anser hotar elevernas rätt till en trygg och stödjande utbildningsmiljö. De pekar på att Skarakoalitionens budget för 2024 innehöll 8 miljoner mindre till skolan och menar att ledningens budget underfinansierar skolan. De framhåller även brister i ansvar och transparens från den politiska ledningen, vilket underminerar förtroendet för den demokratiska processen.

Medan striden om skolbudgeten fortsätter, avslutas terminen i skolorna runt om i Skara kommun. Föräldrar och invånare väntar spänt på klarhet och konkreta förslag från både politisk ledning och opposition, för att bilda en mer nyanserad uppfattning om hur skolresurserna fördelas och huruvida grundskolan får den finansiering den behöver.

Verifierad av MonsterInsights