Skarakoalitionens budget ökar effektiviseringskrav och satsar på skolan.

Skarakoalitionen lägger fram budgetförslag för 2025: Fokus på utbildning och effektivisering

Skarakoalitionen har presenterat sitt budgetförslag för 2025, med en tydlig inriktning på att förbättra utbildningsresultaten och effektivisera kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Druve Jansson betonade att varje beslut tas med Skara kommuns bästa i åtanke, med målet att möta invånarnas behov och önskemål

Ökad satsning på utbildning

Utbildning står i centrum för det nya budgetförslaget. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 16 miljoner kronor, varav 8 miljoner specifikt avsätts för att höja måluppfyllelsen i skolorna. Denna investering syftar till att rusta kommunens barn och ungdomar med den kunskap som krävs för att lyckas i livet och samtidigt öka Skaras konkurrenskraft som arbetsmarknadsort.

Kommunstyrelsen har under våren identifierat behovet av intensifierat arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier. Detta arbete får nu ett ekonomiskt tillskott, vilket inkluderar medel för kompetensväxling och anställning av samordnare för arbetsplatsförlagt lärande (APL) och samverkan skola-arbetsliv (SSA).

Effektivisering och digitalisering

En central del av budgeten är att effektivisera kommunens verksamheter genom att minska administrationen. Kommunstyrelsen och Omsorgsnämnden ska effektiviseras med 1 procent, medan Nämnden för service och teknik, Kultur- och fritidsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden får ett effektiviseringskrav på 0,5 procent. Barn- och utbildningsnämnden undantas dock från effektiviseringskraven, med en demografijustering på -2,6 miljoner kronor.

För att stödja denna effektivisering satsas 2 miljoner kronor på verksamhetsutveckling via digitalisering, som ska underlätta arbetsprocesser och förbättra kommunens stödfunktioner. Detta är en del av en större strategi att skapa en mer modern och effektiv kommunal förvaltning.

Fördelning av ekonomiska resurser

Budgetförslaget innehåller även en rad specifika ekonomiska justeringar:

– Kommunstyrelsen får totalt 11,25 miljoner kronor, varav medel avsätts för tillväxt och utveckling (1,2 miljoner kronor), samt för klimatlöftet (1,2 miljoner kronor).
– Omsorgsnämnden tilldelas 6,15 miljoner kronor, huvudsakligen avsatta för lokalkostnader för Teglagården och Viktoriagården.
– Kultur- och fritidsnämnden får ett tillskott på 1 miljon kronor för eventorganisation och ytterligare 600 000 kronor för ett borgensåtagande för en extern förening.
– Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1,5 miljoner kronor, inklusive medel för digitalisering.

Dessutom satsas det på brottsförebyggande verksamhet och förbättringar inom kultur- och fritidssektorn, såsom utvecklingen av en actionpark för skateboard och kickbike.

Skarakoalitionens budgetförslag för 2025 presenteras som en omfattande satsning på att förbättra skolresultaten och effektivisera kommunens verksamheter. Genom att fokusera på utbildning och modernisering hoppas koalitionen att stärka Skaras ställning som en attraktiv arbetsmarknadsort och skapa en bättre framtid för kommunens invånare.

Kommunal har, med kraftig kritik, reserverat sig mot förslaget i MBL.

Verifierad av MonsterInsights