Beslut kan urholka föreningsbidragen i Skara!

I tio år framöver får kultur och fritidsnämnden betala 80 000 kr om året för möbler som inte kommit med i investeringsbeslut när Vilan byggs ut. Pengarna ska tas från befintlig ram vilket skulle kunna urholka föreningsbidragen.

 

Kultur- och fritidsnämnden i Skara har på torsdagen godkänt ett investeringsprojekt värt 685 tkr för inventarier/möbler tillhörande Vilan etapp 5. Beslutet har fått kritik från flera håll för dess bristande transparens och för att nämnden tvingas ta av sin driftbudget för att bekosta en investering som beslutats av Kommunstyrelsen.

Oppositionen ansåg att ärendet var av principiell art och därför borde behandlas i Kommunfullmäktige och finansieras med ett investeringsbeslut. Genom att ta ett investeringsbeslut i Kommunfullmäktige hade inte heller kostnaden behövt tas från kultur och fritidsnämndens driftbudget. Denna synpunkt vann dock inte gehör hos den politiska ledningen, som avfärdade oppositionens förslag och valde att rösta igenom ursprungsförslaget.

– Det var KS som tog beslutet om Vilaninvesteringen och åtog sig ett genomförande gentemot tex Sparbanken. Att nu under löpande budgetår komma på att man glömt att det behövs möbler är ju undermåligt i sig, säger nämndens 2:e vice ordförande Richard Pettersson (M). Att vältra över kostnaden på kultur och fritidsnämnden för att trixa bort misstaget är fult, och det här kommer att slå direkt mot föreningarna eftersom vi inte har några andra pengar än föreningsbidragen att ta av egentligen. Vi ser det som påtagligt bevis på att kultur och fritidsnämnden toppstyrs från den politiska ledningen i KS bakom kulisserna.

Inte första gången

Det här är inte första gången man upptäckt i sista minuten att det saknas möbler till nybyggnationer. Tex kom posten inte med i investeringskalkylen för Viktoriaskolan.
Enligt stadgarna har nämnden rätt att fatta beslut om nya investeringar upp till 1 mnkr för att täcka oförutsedda behov under året, men bara om det finns finansiering inom ram.

– Ramen nu får ju skapas genom att skära i planerad verksamhet, säger Richard Pettersson.

Att ignorera kommunallagens skrivningar om beslut av principiell art underminerar inte bara principen om demokratiskt beslutsfattande utan öppnar också dörren för godtyckliga och ogenomtänkta investeringar som inte nödvändigtvis gynnar samhället  som helhet.

En annan aspekt som väcker frågor är de ekonomiska konsekvenserna av beslutet. Trots att kapitalkostnaderna för den aktuella investeringen på 685 tkr förväntas hanteras inom befintliga ramar, är det viktigt att notera att dessa kostnader inte är försumbara. Med en beräknad avskrivningstid på tio år och en internränta på 2,5 % kommer kapitalkostnaderna att uppgå till 42,8 tkr första året och drygt 80 tkr per år därefter. Dessa pengar kunde ha allokerats till andra områden inom kultur och fritid.

Sammanfattningsvis är beslutet från Kultur- och fritidsnämnden att investera 685 tkr i möbler till Vilan en handling som väcker berättigad oro. Bristen på finansiering av nödvändiga inventarier i investeringsbeslutet är en historia som upprepar sig, och oppositionen lyfter oro kring hur det kommer att se ut i det kommande byggandet av motionscentrum i Petersburg. Bristande respekt för etablerade beslutsprocesser sätter en farlig ton för framtida investeringar inom kommunen och riskerar att undergräva förtroendet för dess förmåga att förvalta offentliga medel på ett ansvarsfullt sätt.

När beslutet tagits gjorde nämndens 1:e vice ordförande Birgit Bjelkengren (C) ett försök att hindra oppositionen från att reservera sig mot beslutet.

– Det blev totalt kaos, berättar en nämndledamot. Hon ville på riktigt förvägra oss rätten att reservera oss och det krävdes att nämndssekreteraren läste kommunallagen som ger oss den rätten innan den politiska ledningen gav med sig. Otroligt pinsamt i en demokrati!

– Jag framförde att beslutet i nämnden var enigt, då ingen rösträkning begärdes. Att då lägga in en reservation förändrar inget och förvirrar. Alla ledamöter i nämnden anses lika ansvariga för beslutet då nämnden enligt protokollet var enig, kommenterar Birgit Bjelkengren.

Rätten att reservera sig är inskriven i kommunallagen och är inte villkorad till att rösträkning måste begäras, inte heller till att man röstat för något annat förslag. En reservation innebär just att man vid en rättslig prövning eller i en revisionsgranskning kan undantas från ansvar för beslutet. Att en reservation är en förutsättning för detta framgår tex av det kända fall kring kvotflyktingar från januari i år där den enda politiker som undgick att delges misstanke för grovt tjänstefel var den som reserverat sig mot ett beslut, de som röstat mot beslutet utan reservation hölls av åklagare som ansvariga för beslutet.

– Jag säger som Alexander Pope, säger Richard Pettersson: En smula kunskap är en farlig sak.

Verifierad av MonsterInsights