Detaljbudget för omsorgen i Skara på årets sista sammanträde

Ordförande och vice ordförande i omsorgsnämnden

På årets sista möte med Omsorgsnämnden klubbades nästa års detaljbudget.

 

På det avslutande sammanträdet för omsorgsnämnden diskuterades flera informationsärenden och nästa års budget antogs. Ett av de framträdande ärendena var implementeringen av helgtjänster inom omsorgen i Skara kommun, där man utforskat konceptet sedan den nya elvatimmarsregeln trädde i kraft den 1 oktober.

Projektet, som involverar 25 medarbetare som frivilligt arbetar helger, syftar till att utvärdera effekterna av ständig helgtjänstgöring. Återkoppling från medarbetare indikerar positiva resultat, inklusive förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Majoriteten av personalen verkar nöjda med den nya arbetsstrukturen.

När det gäller nästa års detaljbudget klubbades den igenom, och förvaltningschef Pernilla Magnusson med stöd av controllers Eva Sandahl förklarade omfördelningen av medel. Trots att den totala summan förblir densamma, har man justerat fördelningen för att stödja särskilda boenden och den nyskapade bemanningsenheten.

Nämnden disponerar över 550,7 miljoner kronor för 2024, en ökning från 2023 års budget. Då ökningen inte ens kompenserar för beslutade löneökningar och andra höjda omkostnader inkom Mia Nilsson (M), andra vice ordförande, med en protokollsanteckning, betonande behovet av en noggrann genomlysning av medelfördelningen för att säkerställa välgrundade prioriteringar.

Mia Nilsson uttryckte oro över det prognostiserade underskottet och dess påverkan på kvaliteten inom omsorgsförvaltningen. Hon betonade behovet av långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och löner för att stärka arbetet för invånarnas trygghet och livskvalitet.

I en kommentar underströk Nilsson:

– Vi är tacksamma över medarbetarnas fantastiska arbete för alla invånare. Vi vill se långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och löner, så att arbetet för invånarnas trygghet och livskvalitet kan stärkas.

Verifierad av MonsterInsights