Varför växer inte Skara? Del 2: De försvunna satsningarna på planenheten

Varför växer inte Skara är en artikelserie om varför Skara inte lyckats växa när resten av Skaraborg sett en tillväxtvåg. Idag har Skara idag granskat beslut och genomförande kopplat till planenheten och detaljplaner.

 

2017 hade planenheten i Skara en budget på 4,7 miljoner. Planenheten ingick då i kommunledningsförvaltningen och hade Kommundirektören som förvaltningschef.

Ett par år hade arbetet med att ta fram nya detaljplaner i Skara saktat ner, 2016 till 2018 antogs bara två ändrade detaljplaner. Dessutom hade det stora uppdraget att ta fram en ny Översiktsplan tillkommit vilket ökade arbetsbördan på planenheten. Då det är nya eller ändrade detaljplaner som gör det möjligt att bygga eller bygga ut företagslokaler, bostäder och anläggningar så bromsas all utveckling i en kommun när man inte får fram nya detaljplaner. 2019 beslutades därför om en satsning på planenheten i Skara kommuns budget som förstärktes med en miljon. I detaljbudgeten för 2019 har inte längre planenheten någon egen post utan summan läggs under kommundirektören.

Men det kommer bara fram tre nya detaljplaner.

En planingenjör bör kunna få fram 3-4 detaljplaner per år, så ser det ut i våra grannkommuner som får fram i snitt 10-15 detaljplaner varje år. Skara borde ha fått fram ca 12-15.

Fler politiska satsningar

I budgeten för 2020 utökas därför satsningen på planenheten igen genom en KPI uppräkning och att planenheten undantas från effektiviseringskravet som alla andra verksamheter får. Det framhävs att arbetet med översiktsplanen och detaljplaner måste prioriteras.

2020 får Skara fram två nya och en ändrad detaljplan.

Att man politiskt börjar känna en frustration kan utläsas av att punkten ”Information om prioriteringslista planenheten ” dyker upp i kommunstyrelsens beredningsutskott i januari 2020, sedan återkommer den med jämna mellanrum till både beredningsutskottet och Kommunstyrelsen. Man försöker alltså ligga på om frågans vikt, och skaffa sig information om arbetet. Eftersom hanteringen av detaljplaner är en tjänstemannafråga är ärendena bara information, beslutsdelen ligger på planenheten och på förvaltningschef dvs kommundirektören.

Detaljplaner
Underlaget om detaljplanearbete från 2020 visar att man i hög utsträckning jobbade med samma planer då som nu, tex Teglagärdet och Simmersgården. Bild:Skara kommun.

Vart försvann budgetsatsningarna?


I budgeten för 2021 skjuts ytterligare 1 miljon till riktat till planenheten för arbete med detaljplaner parallellt med översiktsplanen. Det lyfts hur viktigt detta är för det påbörjade tillväxtarbetet. I detaljbudgeten ligger fortfarande alla medel under kommundirektören men med KPI inräknat samt budgetsatsningarna borde nu planenheten ha en budget på ca 7,5 miljoner.

2021 får Skara fram två detaljplaner.

Kommundirektören lämnar Skara och en ny kommundirektör påbörjar arbetet med att utveckla verksamheten. I samma veva gör Arbetsmiljöverket en granskning av arbetsmiljön i kommunledningsförvaltningen och påpekar allvarliga brister. Det finns tex inga arbetsmiljöuppgifter för cheferna från kommundirektören och på planenheten finns en långvarig konflikt som inte hanterats. Den nya kommundirektören påbörjar ett omfattande arbete som återrapporteras till Arbetsmiljöverket. En extern konsult får bearbeta den interna arbetsmiljön på planenheten.

Skara är en fantastisk kommun men det finns något som gör att det inte lossnar” säger den avgående kommundirektören om Skaras brist på tillväxt när han lämnar. Som kommundirektör har han också varit förvaltningschef för planenheten med ansvar för budget.

I budgeten för 2022 är alla tidigare satsningar på planenheten kvar, medlen räknas upp och ytterligare en miljon riktas till planenheten som nu borde närma sig en budget på 10 miljoner.

När en ny nämnd för planenheten bildas efter valet och det för första gången går att utläsa igen vilken den exakta budgeten är framgår dock att med den nya ledningens satsning på 0,5 miljon på planenheten uppgår deras budget till 4.1 miljoner.

Det finns inga beslut överhuvudtaget som kan förklara hur resurserna dränerats ur verksamheten under 2019, 2020 och 2021, de politiska besluten om utökningar står ensamma och oemotsagda.

Men Skara står med ett läge där man under perioden 2016-2022 tagit fram lika många detaljplaner som kommunens grannar gör varje år.

Därtill har Skara fortfarande ingen ny översiktsplan.

Läs om arbetsmiljön och översiktsplanen i nästa del av artikelserien: Varför växer inte Skara?

Verifierad av MonsterInsights