Fastighetsägarna oroade över höjda sopavgifter i Skara.

Fastighetsägarna har vänt sig till Skara kommun och ber om dialog kring höjda avgifter för sophantering som förväntas få allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Fastighetsägarna i Skara kommun har uttryckt allvarlig oro över de föreslagna höjningarna av sophanteringsavgifterna. I en skrivelse till Skara kommun, framhåller fastighetsägarna att de nyligen granskat de planerade förändringarna av avfallstaxan inför 2025 efter en genomgång med Avfall & Återvinning i Skaraborg. Deras slutsats är att de föreslagna höjningarna, som beräknas ligga mellan 12 och 21 procent, kommer att ha betydande ekonomiska konsekvenser.

”Vi är djupt oroade över de potentiella konsekvenserna av dessa höjningar,” skriver fastighetsägarna i sin skrivelse. De pekar på att en sådan kraftig ökning av avgifterna är orimlig och svår att hantera för många fastighetsägare i regionen.

Särskild oro för höjda avgifter för matavfall.

Ett särskilt bekymmer som lyfts fram är kostnadsutvecklingen för matavfall. Enligt fastighetsägarna tycks dessa kostnader stiga markant, vilket kan snedvrida incitamenten till förmån för restavfall. ”Detta ser vi som en negativ utveckling ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv,” fortsätter skrivelsen.

Det ökade kostnadstrycket på hantering av matavfall riskerar att motverka de miljömål som kommunen och regionen strävar efter. Genom att göra det dyrare att återvinna matavfall kan fastighetsägare och invånare frestas att istället öka mängden restavfall, vilket går emot principen om hållbar avfallshantering.

Fastighetsägarna vädjar till kommunen att noggrant överväga nödvändigheten av dessa kostnadsökningar och att reflektera över vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera sophanteringsverksamheten. De anser att det är av yttersta vikt att ta hänsyn till fastighetsägarnas situation och att sträva efter en balans mellan ekonomiska krav och samhällsansvar.

”Det är avgörande att detta beaktas noggrant innan något beslut fattas,” avslutar fastighetsägarna. De hoppas att kommunen kommer att gå igenom förslagen med stor noggrannhet och i samråd med alla berörda parter för att hitta en hållbar lösning som inte lägger en alltför stor börda på fastighetsägare.

Fastighetsägarna ser fram emot en konstruktiv dialog med kommunen för att säkerställa att de föreslagna förändringarna hanteras på ett sätt som är rättvist och hållbart för alla parter.

Foto: Skara kommun

Verifierad av MonsterInsights