Gängkriminalitet ökar: Bris varnar om barns mående

Bris varnar: Barnrapport 2024 signalerar ökad oro bland barn och ungdomar kring skola, självskada och kriminalitet

Barnrapporten 2024 från Bris ger en djupare insikt i de utmaningar som barn och ungdomar står inför, starkt påverkade av den eskalerande klimatkrisen, pågående konflikter globalt, ekonomiska svårigheter och ökad kriminalitet. Årets rapport reflekterar över hur dessa faktorer påverkar barnens välmående, framtidstro, livsval och förtroende för vuxna.

Med en ökning på 16 procent i kontakter jämfört med 2022, har Bris haft 51 587 stödjande samtal med barn upp till 18 år under det gångna året. Samtalen avslöjar en oroande trend där barn, utöver individuella svårigheter, uttrycker en allmän hopplöshet gentemot samhällsutvecklingen. Många barn beskriver tvivel, besvikelse och frustration kring vuxnas och makthavares förmåga att skapa förutsättningar för en positiv framtid.

Barn söker hjälp

Generalsekreterare Magnus Jägerskog betonar vikten av ökande samtal till Bris som ett tecken på barns mod att söka hjälp. Han understryker att dessa samtal är en möjlighet till förändring och att dialogen spelar en avgörande roll för att förbättra barns situation.

Barnrapporten framhäver tre områden där samtal om stöd ökat markant under 2023: skola (+34%), självskada (+42%) och kriminalitet (+60%). Skolrelaterade samtal avslöjar en utbredd känsla av otillräcklighet och stress bland elever, med en direkt påverkan på både mentalt välmående och skolresultat.

Självskadesamtal, som ökade med 42 procent, kopplas till pandemins påverkan, där barn beskriver en tillfällig lättnad från ångest genom självskada. Trots detta rapporterar många att de mår ännu sämre efteråt. Samtalen indikerar också en förtroendeklyfta, där barn väljer att dela med sig av dessa problem till Bris istället för till sina befintliga stödkontakter.

Gängkriminalitet ökar

En överraskande ökning på 60 procent i samtal om kriminalitet, främst gällande gängkriminalitet, lyfter fram behovet av att adressera barns bristande framtidstro och skapa reella förändringar i deras livssituation. Barnen berättar om sömnsvårigheter, ständig vaksamhet och självmedicinering med droger som en konsekvens av deras involvering i eller påverkan av kriminalitet.

Magnus Jägerskog betonar att den ökande andelen samtal om barns bristande framtidstro kräver en verklig satsning på tidiga insatser och tillgängliga resurser för att säkerställa en positiv förändring. Rapporten visar tydligt att det inte bara handlar om att diskutera tidiga åtgärder, utan att också genomföra och implementera dem på ett effektivt sätt för att bygga förtroende och skapa verklig förändring för barn och unga.

Verifierad av MonsterInsights