Handlingskraft mot enormt kostsamt regelkrångel!

Debatt: Genom politisk handlingskraft och uthållighet skapar vi förutsättningar för ett effektivt, strukturerat och kontinuerligt regelförenklingsarbete,som kraftigt kommer att sänka den totalkostnad som dagens regelkrångel utgör för det svenska näringslivet, skriver näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD)

Skylt om insändare
I över ett decennium har en aktiv regelförenklingspolitik lyst med sin frånvaro i
svensk politik. Detta trots att Tillväxtverket uppskattar kostnaden för regelkrånglet till 370 miljarder kronor årligen, vilket påverkar konkurrenskraften och medför att svenska företag blir mindre lönsamma. Näst efter kompetensförsörjning lyfts oftast regelkrånglet fram som det stora problemet för företagare, och majoriteten av dessa anser att reglerna dessutom blivit krångligare och svårare att förutse – trots att politiken ofta pratat om vikten av det motsatta.

Givet problemets omfattning och det faktum att det inte funnits någon uppenbar politisk konflikt i frågan blir det tydligt att uteblivna åtgärder berott på brist på politisk handlingskraft. Sverigedemokraterna har länge haft en ren regelförenklingsmotion i Sveriges riksdag och i vår ställning inom regeringsunderlaget arbetar vi nu för att vår regelförenklingspolitik ska bli verklighet.

Mot bakgrund av det uppenbara behovet och Tidöpartiernas höga svansföring i frågorna före valet är nu förväntningarna på regeringens reformarbete för regelförenkling stora. Inte minst mot bakgrund av att Tidöavtalet slår fast att Sverigedemokraterna och regeringen ska verka för lägre administrativa kostnader för företagen. En form av näringsfrämjande politik som spelar än större roll i tider av hög inflation när det finanspolitiska handlingsutrymmet är begränsat.

Nya förslag 


Nyligen presenterade
vi därför ett förslag om att avskaffa kravet på bevarande av kvitto för räkenskapsinformation från 1 juli 2024. Detta krav har inneburit en omfattande administration och kostnader för företagen om nästan 4 miljarder årligen. Denna börda lyfter vi nu bort, men det är bara början.

Regeringsunderlaget har också gett nya uppdrag ochåterrapporteringskrav om förenkling för företag till ett 30-tal myndigheter i deras regleringsbrev för 2024. Ett förenklingsråd och ett implementeringsråd ska införas vilka kommer att arbeta med det systematiska regelförenklingsarbetet, respektive säkerställa att EU-lagstiftning inte överimplementeras på svenska företags bekostnad.

Sverigedemokraterna anser att detta är en bra början på området och följer upp verkställandet noga för att åtgärderna ska få den effekt som efterfrågas. Genom politisk handlingskraft och uthållighet skapar vi förutsättningar för ett effektivt, strukturerat och kontinuerligt regelförenklingsarbete,som kraftigt kommer att sänka den totalkostnad som dagens regelkrångel utgör för det svenska näringslivet.

Tobias Andersson (SD)
Ordförande riksdagens näringsutskott samt distriktsordförande SD Skaraborg

Verifierad av MonsterInsights