Kampen om Katedralskolans lokala styrelse: Vad handlar det om?

En kamp pågår om den lokala styrelsens form och existens. Varför ser politikerna olika på frågan?

Under förra mandatperioden infördes en lokal styrelse på Katedralskolan, vilket möjliggörs i skollagen.

– Som en av landets äldsta gymnasieskolor har Katedralskolan unika egenskaper och traditioner. Det är en del av Skaras själ. Detta ska den lokala styrelsen nu utveckla, och förankra i hela Skaraborg, uttalade dåvarande ordförande i barn och utbildningsnämnden Lotta Grönlund Plöen.

Den lokala styrelsen skulle bredda Katedralskolans förankring i lokalsamhället genom samarbete med lokala föreningar vilka också skulle kunna ingå i styrelsen. Genom Djäkneföreningens representation i den lokala styrelsen skulle stödet till skolans föreningar stärkas och utvecklas. Den lokala styrelsen skulle samarbeta med det lokala näringslivet och förenkla arbetet med praktikplatser och annat samarbete med de lokala företagarna. Detta var en punkt man särskilt tryckte på eftersom Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat varje år under lång tid pekat på att samarbetet mellan skola och näringsliv i Skara varit mycket svagt.

I den lokala styrelsen skulle även representanter  för akademin kunna ingå vilket också sedan har varit fallet. Detta var ett led i att stärka Katedralskolans arbete med vetenskaplighet som också har skett genom till exempel att man beslutade att anställa lektorer.  Den lokala styrelsen skulle också samarbeta med övriga fem Katedralskolor kring traditioner och högtider och på andra sätt utnyttjar Katedralskolans unika ställning som en av dem historiskt framstående Katedralskolorna.
Den dåvarande socialdemokratiskt ledda oppositionen tog ställning mot införandet av en lokal styrelse och anklagade den politiska ledningen för ministerstyre vilket infekterade arbetet med den lokala styrelsen från början.

Den socialdemokratiskt styrda oppositionen begärde redan efter ett år att man skulle ta in en extern konsult för att utvärdera och förändra den lokala styrelsens arbetsordning. Detta gjordes också till en kostnad av 250 000 kr. Den externa konsulten la fram rekommendationer på hur arbetsordningen skulle kunna förbättras och nämnden antog i enlighet med de rekommendationerna en ny arbetsordning som förtydligade den lokala styrelsens roll och uppgift att stärka elevföreningar, förankringen i det lokala samhället och Katedralskolans arbete med att bevara och utveckla positiva traditioner på ett sätt som skulle stärka Katedralskolans attraktionskraft.

När den nya politiska ledningen, styrd av C och S, tog vid efter valet var ett av de första besluten att åter utvärdera den lokala styrelsen bara månader alltså efter den tidigare utvärderingen. Åter skulle en extern konsult tas in. Genom direktupphandling beslutade man att anlita samma externa konsult som just innan genomfört den tidigare utredningen.

När nämnden gav uppdraget till utredningen formulerade den politiska ledningen en mängd frågor som konsulten skulle utreda, frågor som  kritiskt skulle granska om det fanns negativa konsekvenser av en lokal styrelse. Den moderata och sverigedemokratiska oppositionen yrkade på att en serie frågor som även kunde belysa eventuella positiva effekter skulle ingå i utredningen vilket den politiska ledningen röstade ner. Detta har senare lett till att en politiska ledningen har anklagats för att ” rigga ” denna andra utredning som genomfördes till en kostnad om 100 000 kr. Den anklagelsen har framförts till exempel av Brita Planck, tidigare ledamot i kultur och fritidsnämnden för centerpartiet och representant för centerpartiet på deras vallista. Brita Planck är också i egenskap av universitetslektor medlem av den lokala styrelsen.

Denna andra externa utredningen kom fram till att många av den lokala styrelsens uppgifter hanteras eller kan hanteras  av skolan själv. Denna slutsats ifrågasattes kraftigt av oppositionen som frågade sig: om den lokala styrelsen inte är skolan själv vad är den då?

– När en form för inflytande tillsätts enlighet med skollagen och den pekas ut som något som inte tillhör skolan så är det mycket allvarligt, framförde moderaternas Tommy Schalén.

 

Oppositionen hävdar att skolledningen är emot den lokala styrelsen, av rädsla för ett externt inflytande över skolan och för att nämnden ska kunna få insyn i skolledningens arbete med de frågor som omfattas av den lokala styrelsens arbetsordning.

– Att konsekvent bekämpa en lokal styrelse där människor arbetar ideellt för att stärka katedralskolan och katedralskolan attraktionskraft utan någon kostnad för kommunen är ett sorgligt bevis på den politiska ledningenssmåaktiga sätt att bekämpa alla tidigare konstruktiva beslut, säger Tommy Schalén, moderaternas första namn i barnoch utbildningsnämnden. Om det är som Brita Plank framfört att detta är på beställning av skolledningen så är det ännu mera sorgligt.

Lena Christersson, förste vice ordförande i barn och utbildningsnämnden (S) säger i SKLT att man ännu inte bestämt sig från den politiska ledningens håll om hur man ser på den lokala styrelsens framtid.

Representanter för elevkåren säger att man ser mycket positivt på att man får vara med i den lokala styrelsen och ha ett forum för diskussioner kring hur man stärker och utvecklar katedralskolan tillsammans med dess elever och skolföreningar.

Under första halvan av 2024 kan ärendet komma att behandlas vidare i barn och utbildningsnämnden.

 

Foto: Skara kommun/press samt Martin Frick

Verifierad av MonsterInsights