Katastrofstort ras i kunskapsresultat för svenska elever i PISA!

Enligt resultaten från PISA 2022 har elever i Sverige visat en försämring i sina prestationer inom matematik och läsförståelse, jämfört med PISA 2018.

De svenska resultaten i matematik och läsförståelse har nu sjunkit till nivåer likvärdiga med 2012, då Sverige tidigare noterade sina sämsta resultat inom dessa ämnen. En liten glädje i det hela är möjligen att  resultaten inom naturvetenskap åtminstone inte rasat jämfört med PISA 2018.

PISA 2022 mäter olika kunskaper och förmågor, inklusive förmågan att sätta kunskaper i ett sammanhang, förstå processer, tolka information och lösa problem. Vidare bedöms förmågan att förstå, använda och reflektera över texter samt formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang. Naturvetenskapliga begrepp och tillämpningen av ett naturvetenskapligt förhållningssätt ingår också i bedömningen, tillsammans med engagemang och motivation för ämnena.

Utöver elevresultat analyserar PISA även rektorersuppfattning om undervisningens organisation, lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang, samt elevernas inställning och beteende. Nationella skillnader och likheter i utbildningssystem och styrdokument samt utbildningssystemets förmåga att erbjuda elever en likvärdig utbildning inkluderas också i mätningen

Att svenska elevers kunskaper åter är nere på bottennivåer kan få långsiktiga effekter på Sveriges utveckling på alla områden.
Sveriges PISA resultat har tidigare också väckt oro efter brister i hanteringen av proven som kunde tolkas som försök att fuska fram bättre statistik.

Vilka åtgärder som kan förbättra elevernas kunskapsutveckling i den svenska skolan kommer säkerligen att bli ämne för såväl professionella som politiska diskussioner.

I Skara ligger enligt Skolverkets statistik elevernas betygs resultat under det nationella snittet.

 

 

bild: Yan Krukau cc by sa

Verifierad av MonsterInsights