Kultur och fritidsnämndens ”plus” döljer ekonomisk kris.

Kultur och fritidsnämndens verksamheter redovisar ett samlat underskott, som ”maskeras” till ett överskott med hjälp av extra stödmedel.

I den nyligen presenterade sammanfattningen av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår för 2023 framhålls ett överskott på över 1,4 miljoner kronor. Trots detta positiva resultat är det viktigt att granska närmare och inte låta siffrorna vilseleda.

Det framkommer att det överskott nämnden redovisar till stor del beror på budgetkompenserande hyresökningar för Vilanområdet, som ännu inte har debiterats fullt ut. Detta skapar en skev bild av nämndens ekonomiska situation, och det är oroande att man bokför ett plus trots att budgetpengar för dubbla hyror inte har använts enligt plan.

Ordförande Frans Persic uttrycker nöjdhet över resultatet i Sklt men lägger inte tyngd vid att det bygger på kompensation för hyror som inte debiterats under året.
– Det är problematiskt när nämnden belönas för att inte ha genomfört planerade åtgärder, vilket sker genom utökade budgetramar från kommunfullmäktige, säger nämndens 2:e vice ordförande Richard Pettersson (M). Medarbetarna förtjänar erkännande för sitt arbete, det är den politiska ledningen och budgeten som måste hållas ansvarig. Att nå mål och budgetutfall genom konstgjord andning och att att undvika verkställande av planer är ohållbart och underminerar förtroendet för nämndens ekonomiska styrning. Det är som ett lotteri när vi jobbar så här, den politiska ledningen har ingen aning om hur det kommer att bli när de lägger budget.

Istället för att vara nöjda över ett skenbart överskott bör kommuninvånarna och beslutsfattare ställa krav på en öppen och ansvarstagande ekonomisk förvaltning från kultur- och fritidsnämnden. Enbart att upprätthålla ett budgeterat plus är inte tillräckligt när grundläggande uppgifter inte utförs enligt plan, och risken för långsiktiga ekonomiska konsekvenser bör inte underskattas.

– 2024 kommer att bli ett ännu tuffare år, och någonstans måste bortförklaringar ersättas med fungerande styrning avslutar Richard Pettersson.

Verifierad av MonsterInsights