Kommunstyrelsen gick emot Samhällsbyggnadsnämnden: ”Elförsörjning kan väga tyngre än friluftsliv”

Samhällsbyggnadsnämnden ville ta ställning mot att den mest nödvändiga elförsörjningen skulle bli riksintresse. Detta stoppades i kommunstyrelsen av Moderaterna och SD med stöd från KD.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hade ställt en remiss till bla Skara kommun om ett förslag att skydda nödvändig energiförsörjning genom att lägga skyddet riksintresse på essentiella ledningar. I remissen gavs Skara kommun möjlighet att inkomma med synpunkter.

När samhällsbyggnadsnämnden skulle ta ställning till frågan fanns det ett förslag på svar från tjänstemännen. Där skrevs att kommunen är orolig över att planmonopolet urholkas och att detta kan drabba tex friluftsliv och kulturminnen. Tjänstemännen skriver också att de fått mindre än en vecka på sig att bereda ärendet och att de därför inte kunnat göra det på det sätt de brukar.

– Moderaternas ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden tyckte att det var oroligt att tjänstepersonerna inte hade fått möjlighet att bereda ett så viktigt ärende i god ordning. De framförde också att äganderätten måste väga tungt när frågor om riksintresse kommer upp, och därför även frågor om ersättning när ett riksintresse begränsar äganderätten. Det här togs inte med när Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om förslaget de skickade till Kommunstyrelsen vilket var bekymmersamt, säger oppositionsrådet Ylva Pettersson (M)

–  Vi är tveksamma till om man ska lägga till ytterligare ett lager av riksintresse som begränsar det kommunala planmonopolet. Riksintressen tar över en del av det kommunala planmonopolet. Det är så man kan se det och det är det vi framför i det här svaret, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Berg (C) i Sklt.

I Kommunstyrelsen stoppades dock förslaget från samhällsbyggnadsnämnden.

Ylva Pettersson yrkade på att man inte skulle ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens remissvar utan istället svara att man inte har några synpunkter på förslaget. Moderaterna fick stöd av både SD och KD och fick därmed igenom sitt yrkande.

– Att ställa tex friluftsliv framför att ha energiförsörjning som möjliggör överlevnad i kris eller krig kan vi självklart inte ställa oss bakom, säger Ylva Pettersson. Att dessutom vilja göra det trots att tjänstemännen uttryckligen säger att de inte fått chansen att bereda svaret ordentligt tycker vi är anmärkningsvärt. Jag är tacksam över stödet från KD som gjorde att vi kunde landa rätt i den här frågan.

 

 

Verifierad av MonsterInsights