Nämndernas åtgärdsplaner ger resultat, men besparingskraven får konsekvenser för invånarna

De flesta av Skaras nämnder hade prognoser med underskott tredje kvartalet 2023. Enligt reglerna måste nämnderna då besluta om besparingsplaner, eller be om mer pengar från Kommunfullmäktige. Eftersom årets budget nu är nere på 0 kr så går det inte att få mer pengar, och därför tar nu nämnderna fram åtgärdsplaner istället. Enligt reglerna måste nämnderna ta fram en åtgärdsplan så fort man ser ett befarat underskott, före sommaren yrkade därför Moderaterna och Sverigedemokraterna på detta men fick nej från den politiska ledningen. Nu tvingas man dock följa reglerna eftersom underskotten finns kvar.

Åtgärdsplanerna innehåller olika besparingar. I barn och utbildningsnämnden sparar man på vikarier och genom att inte tillsätta vakanser. Man har också fått ökade intäkter genom fler elever. Ordförande Anna Helgesson (S) säger till Nya Lidköpingstidningen:

Ett ekonomiskt nollresultat bygger på att vi fortsätter med åtgärdsplanen året ut.

Barn och utbildningsförvaltningens medarbetare kommer alltså att åtminstone året ut ha en ökad arbetsbelastning då vikarier och andra vakanser måste täckas upp av befintlig personal. Detsamma gäller för omsorgsförvaltningen enligt den åtgärdsplan som föreslagits. Där ska man dessutom se över grundbemanning, scheman och andra åtgärder som påverkar personalens arbetsbörda. Det underskott man ska åtgärda uppgår till över 10 miljoner kr.

I nämnden för service och teknik väljer man att åtgärda underskottet genom att skjuta underhåll av fastigheter på framtiden. Mot detta reserverade sig oppositionen med motiveringen att kostnaden kvarstår och det alltså inte är en besparing, och de pengarna finns inte heller i budget för 2024. Dessutom befarar oppositionen i sin motivering att kostnaderna för de åtgärder som skjuts upp kommer att öka, och alltså bli en fördyring.

I slutänden blir det invånarna som får betala för ökade kostnader, och en budget som inte håller, säger Kent Wånelid (M), ledamot i nämnden för Service och teknik.

 

 

 

Verifierad av MonsterInsights