Omsorgen i Skara går back med nästan 20 miljoner!

När 2023 summeras redovisar omsorgsnämnden ett rekordunderskott på 19,2 miljoner.

I verksamhetsrapporten från omsorgsnämnden framgår det att det gångna verksamhetsåret resulterade i ett minus på 19,2 miljoner kronor. Det stora underskottet tillskrivs främst höga personalkostnader inom äldreboenden, hemvård och LSS-bostäder, samt kostnader för uppstarten av Teglagården och nya regler för dygns- och veckovila. Ordförande Michael Karlsson noterar i Sklt att 2023 började positivt men att kostnaderna ökade, särskilt under sommaren.

Trots tre mål från kommunfullmäktige, inklusive att minska långvarigt försörjningsstöd och hålla sjukfrånvaron under 5%, har nämnden kämpat. Sjukfrånvaron minskade marginellt, men andelen långtidssjukskrivna ökade.

– Det är oroväckande att våra medarbetare blir sjukare på längre tid, säger omsorgsnämndens 2:e vice ordförande Mia Nilsson (M). Tyvärr finns det en stor risk att det här kommer att bli ännu värre när den politiska ledningen nu meddelar att man kommer att vilja dra ner på bemanningen.

Trots dessa utmaningar förutspås målen för kvalitetsindex inom vård och omsorg nås. Den politiska ledningen i nämnden planerar alltså att granska personalsituationen som en viktig åtgärd för att hantera de ökande kostnaderna inför 2024.

-Höjd kvalitet med minskande resurser är en kombination som kan kräva ett högt pris av medarbetarna, säger Mia Nilsson.

Verifierad av MonsterInsights