Så mycket dyrare blir nästa förskola

Förskolan Sörskogen i Skara: Budgetöverskridelse kräver politiskt omtag. Oppositionen kräver handslag på att det inte får leda till mindre pengar till lärare och undervisning.

Förskolan Sörskogen, som fick grönt ljus för byggstart efter att ha fått bygglov i början av mars, står inför en ekonomisk kris. Trots tidigare budgetuppskattningar på 65 miljoner kronor, har projektet ökat i kostnad och kräver nu ytterligare 6,5 miljoner kronor för att kunna starta byggprocessen.

För att förstå bakgrunden till denna ekonomiska kris måste vi titta tillbaka till beslutet år 2018 att bygga två nya förskolor i Skara. Den första förskolan på Marieberg stod klar 2023 efter en del fördröjningar, bland annat på grund av pandemin. Därefter började arbetet med den andra förskolan, som efter politiskt tvistande beslutades ligga i Sörskogen. Ursprungligen hade den en budget på 15 miljoner kr.

Flera faktorer har bidragit till kostnadsökningen. Man har valt bort modulförskolor och det koncept man upphandlat till tidigare förskola. Mer markarbete än förväntat behövs på tomten, indexuppräkningar och tilläggstjänster som solceller har alla bidragit till den slutliga summan på 71,5 miljoner kronor.

För att anpassa sig till den nya budgeten har projektteamet skurit ner kostnader där det varit möjligt, men vissa investeringar, som solcellerna och takbeklädnaden, har bedömts som nödvändiga för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kostnadseffektivitet framgår av underlagen till nämnderna.

Mer pengar till lokaler ger mindre pengar till verksamhet

Politiskt sett innebär denna överskridelse en utmaning för Skaras kommunfullmäktige, som nu måste fatta beslut om att tillföra mer kapital till projektet innan byggstart kan ske. Förvaltningarna och politikerna måste navigera genom denna situation med ökad kostnad, samtidigt som de försöker upprätthålla effektiviteten och kvaliteten i kommunens tjänster.

En granskande blick på situationen från Moderaternas förstanamn i barn- och utbildningsnämnden, Tommy Schalén, ger inblick i de politiska utmaningarna som kommunen står inför. Schalén uttrycker besvikelse över processens gång och pekar på brister i den politiska styrningen.

– Den här situationen visar tydligt på brister i vår förmåga att hantera kommunens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Den politiska majoriteten måste vara mer noggranna med instruktioner inför budgetuppskattningar och säkerställa att vi har realistiska förväntningar när vi planerar projekt av denna omfattning, kommenterar Schalén.

Han fortsätter med att understryka vikten av att politiken kan lita på de underlag och prognoser som presenteras för dem, och betonar att det är skattebetalarna som i slutändan står för notan.

– Vi måste vara lyhörda för medborgarnas behov och prioritera våra resurser på ett sätt som gynnar hela samhället. Att överskrida budgetar på det här sättet innebär att vi riskerar att kompromissa med andra viktiga områden, som till exempel utbildning och välfärd. Det är något vi inte har råd med. En dyrare förskola betyder mindre pengar till lärare samtidigt som våra elever tappar i kunskaper. Det här betalas i slutänden av eleverna, avslutar Schalén.

Oppositionen vill se att politiken i Skara enas om en väg framåt med utmaningarna. De menar att den ökade kostnaden för skolan kan accepteras om man också enas om en utökad budget för lärare, mentorer och speciallärare.

– Vi måste få kvalitet på utbildningen, arbetsro för lärarna och resurser till elevstöd. Vi kommer att kräva ett handslag på detta över partigränserna innan vi går med på en dialog om att ställa oss bakom högre investeringsbeslut.

Verifierad av MonsterInsights