Skara ökar krisberedskapen genom samarbete

Skara förstärker krisberedskapen med Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Skara kommun tar ett betydelsefullt steg mot ökad krisberedskap genom att inrätta en Frivillig Resursgrupp (FRG). Det enhälliga beslutet i kommunfullmäktige markerar en viktig milstolpe i kommunens arbete för att förbättra förmågan att hantera kriser och andra utsatta situationer. Initiativet kommer från Moderaterna, med en motion  från Tommy Schalén, Charlotte Nordström och Ylva Pettersson.

En lokal kraftsamling

FRG bygger på samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer och kommunen. Detta avtalade koncept, som inte regleras av någon lag, ger varje kommun möjlighet att själv avgöra behovet och utformningen av sin egen FRG. I Skara innebär detta att man nu kan mobilisera frivilliga resurser när de ordinarie resurserna behöver förstärkning.

Ett brett spektrum av uppgifter

De uppgifter som FRG kan bistå med är många och varierade. Förutom att hjälpa till vid utrymningar och bemanning av trygghetspunkter, kan de frivilliga även hantera informationsspridning, samverkan och ledning, samt praktiska uppgifter som nödvattenhantering och reservkraft. Dessutom erbjuder FRG medmänskligt stöd och första hjälpen till drabbade vid krissituationer. Man förstärker krisberedskapen ur ett flertal perspektiv.

Vägen till engagemang

För att bli medlem i FRG krävs en grundutbildning på 36 timmar. Denna utbildning, finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom Sveriges Civilförsvarsförbund, täcker viktiga områden som kommunens beredskapsorganisation, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, möten med människor i kris, organisering av spontanfrivilliga och förebyggande brandskydd. Efter utbildningen tecknas ett avtal mellan kommunen och den frivillige, vilket specificerar medlemmens roll och ansvar.

Politiskt samförstånd och framtida utmaningar

Att beslutet kunde tas enhälligt i kommunfullmäktige är en framgång för de Moderata politikerna, särskilt Charlotte Nordström som genom sitt arbete i riksdagen fokuserar på trygghetsfrågor, och Ylva Pettersson, som redan 2021 försökte införa FRG men mötte motstånd från Socialdemokraterna. Denna gång fanns dock ett brett stöd för förslaget. Tommy Schalén underströk betydelsen av frivilliga krafter i krisdrabbade områden och hur dessa kan stärka samhället i svåra tider.

Med inrättandet av FRG tar Skara ett viktigt steg mot att bli en mer resilient och förberedd kommun. Genom att engagera lokala frivilliga och bygga upp en robust resursgrupp, ökar möjligheten att effektivt hantera framtida kriser. Detta stärker inte bara kommunens beredskap utan också sammanhållningen och tryggheten bland invånarna.

För dem som är intresserade av att delta i FRG och bidra till kommunens säkerhet och beredskap finns mer information att hitta på Frivilliga resursgruppens webbplats. Här kan man också se vilka andra kommuner som har inrättat en FRG och ta del av deras erfarenheter.

Skara visar nu vägen för andra kommuner genom att satsa på lokalt engagemang och frivilliga insatser, en insats som kan göra stor skillnad när det verkligen behövs.

Verifierad av MonsterInsights