Skarapolitiken beslutade om vargfrågan

Skara beslutade i kommunfullmäktige om att ta steg i vargfrågan, efter en intensiv debatt.

Under måndagens kommunfullmäktigemöte låg fokus på den tidigare motionen från Sverigedemokraterna, där man föreslog att Skara skulle bli en vargfri kommun. Pontus Boby, som företrädde motionen, inledde debatten genom att tacka för att motionen besvarats. Samtidigt betonade han att detta är en känsloladdad fråga som oroar många, särskilt lokala lantbrukare.

Boby framhöll vikten av en tydlig tidsplan för att presentera frågan för länsstyrelsen. Han uttryckte oro över de lantbrukare i Skaraborg, speciellt i Skara, som snart kommer släppa ut sina djur och behöver veta hur situationen kommer att hanteras. Han uppmanade till snabb hantering av ärendet och att arbeta med det under det andra kvartalet.

Motionen, som lämnades in vid juni månads kommunfullmäktige 2023, har sedan dess genomgått beredning och behandlats i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslog, trots att tjänstemannaförslaget var att avslå motionen. att motionen skulle anses besvarad och att dess presidium skulle bevaka och kommunicera med länsstyrelsen om vargproblematiken. Detta förslag godkändes enhälligt av fullmäktige efter att flera personer delgivit sina åsikter.

Gunilla Druve Jansson, ordförande för kommunstyrelsen, lovade Pontus Boby att kommunen skulle agera skyndsamt. Hon betonade att man skulle kommunicera med lantbrukets organisationer på lokal nivå och föra fram sina åsikter till länsstyrelsen så snart som möjligt under våren. Samtidigt påpekade hon att kommunen möter begränsningar, då vargfrågan anses vara nationell. Druve Jansson riktade även kritik mot Charlotte Nordström (M), som förutom att vara fullmäktigeledamot även sitter i riksdagen.

Charlotte Nordström å sin sida förklarade sitt engagemang för lantbruket och uttryckte stöd för en avskjutning av varg. Hon underströk vikten av politiker som vågar driva frågan och förbli dedikerade till lantbrukets bästa.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson (M) tog sedan till orda och uttryckte sin nöjdhet över att politikerna hade kunnat föra en konstruktiv dialog om motionen. Hon framförde sitt stöd för den föreslagna lösningen från kommunstyrelsen men uttryckte önskan om att kommunen ibland borde våga ta större steg. Pettersson påpekade även att domstolarna tidigare har sagt ifrån att en kommun inte får utropa sig som vargfri, men hon uppmanade till att pröva saken igen med hänsyn till förändringar i rättskänslan över tiden. Pettersson och Nordström framhävde att kommunfullmäktige har som uppgift att värna om det lokala näringslivet där lantbruket är en väldigt viktig del, och man måste därför pröva alla vägar att agera mot varg i Skara.

 

Verifierad av MonsterInsights