Skaras kommunala råd bevakar invånarnas intressen: vet du vilka de är?

Skaras kommunala råd ska bevaka invånarnas intressen inom sina områden. Vet du vilka de är och vad de gör?

I Skara spelar de kommunala råden en avgörande roll som remissinstanser och opinionsbildare för seniorer, personer med funktionsvariationer och ungdomar. Kommunala pensionärsrådet (KPR), Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och Ungdomsrådet är viktiga aktörer som bidrar till direktinflytande och dialog kring betydelsefulla beslut.

KPR, vars ledamöter nomineras av seniorföreningarna, är en stark röst för äldre medborgare i Skara. Genom att delta i remissförfaranden och lyfta frågor till kommunstyrelsen (KS), har KPR påverkat beslut som rör äldrevänlig belysning i Krabbelund och utformningen av platser som Teglagården och Stinsen.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har spelat en nyckelroll i att göra Skara mer tillgängligt för alla. Genom att bistå med att utforma regler för skyltning har rådet säkerställt att gatorna hålls tillgängliga för synskadade och rullstolsburna. Detta exemplifierar det engagemang som rådet har för att främja inkludering och tillgänglighet i staden.

Ungdomsrådet, instiftat under den förra mandatperioden då Skara skrev under demokratideklarationen, har blomstrat som en del av demokratiuppbyggnaden i staden. Genom att ge ungdomar en plattform att uttrycka sina åsikter och förslag har rådet bland annat föreslagit den omtyckta belysningen i Krabbelund.

Skarabor kan engagera sig och kontakta de olika råden genom Stadshusets Medborgarcentrum om de har relevanta frågor eller synpunkter. Dessa råd utgör inte bara remissinstanser utan är även viktiga forum för invånarna att påverka och forma framtiden för Skara.

Foto: Det nyvalda ungdomsrådet presenterades av Skara kommun 2022. Fotograf; Skara kommun.

Verifierad av MonsterInsights