Energiförsörjning: Friluftsliv mot totalförsvar i Skara?

Oro och politisk diskussion kring riksintressen och kommunalt monopol när energiförsörjningen ska värnas.

Samhällsbyggnadsnämnden har uttryckt sina åsikter kring MSB:s förslag att göra eltransmissionsnätet till ett riksintresse för totalförsvaret. Enligt förslaget har MSB redan idag befogenhet att identifiera områden av riksintresse för totalförsvarets civila anläggningar. Detta inkluderar nu även transmissionsnätet för el, vilket har väckt oro och genererat en debatt på lokal nivå.

Bakgrund och förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har i ljuset av detta föreslagit till kommunstyrelsen att de ska lämna ett yttrande i ärendet. Länsstyrelsen har särskilt bett om kommunens synpunkter på MSB:s förslag och dessa kommer, om beslutet går igenom, sammanställas och bifogas länsstyrelsens officiella yttrande till MSB.

Betydelsen av transmissionsnätet för el

I sitt yttrande instämmer Samhällsbyggnadsnämnden med MSB:s insikt om att transmissionsnätet för el spelar en kritisk roll för elförsörjningen i hela landet. Det är en sammanhängande infrastruktur av ledningar och stationer som är avgörande för att upprätthålla vitala funktioner inom totalförsvaret och möta samhällets behov av elkraft i händelse av höjd beredskap eller krig.

Oro för konsekvenser och planmonopol

Trots detta stöd uttrycker nämnden sin oro över förslaget att göra samtliga ledningar och stationer, både befintliga och framtida, till riksintresse för totalförsvaret. De varnar för oöverskådliga konsekvenser och möjliga intrång på det kommunala planmonopolet. Särskilt oroliga är de över att MSB:s förslag om att totalförsvarets intressen alltid och utan juridisk prövning ska övertrumfa andra samhällsintressen, såsom naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Debatt om prioriteringar

De olika politiska företrädarna i nämnden ger röst åt olika synpunkter. Lars Berg (C), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden, uttrycker i Sklt oro för att riksintressen ska gå före det kommunala planmonopolet. Å andra sidan framhåller Sture Nilsson (M) att totalförsvarets behov och samhällets förmåga att klara allvarliga kriser kan behöva prioriteras framför exempelvis friluftsliv, och han understryker vikten av att beakta detta i beslutsprocessen.

Behov av juridisk prövning och fördjupat samråd

Samhällsbyggnadsnämnden, som fick remissen för mindre än en vecka sedan, påpekar att de inte hunnit bereda ärendet i enlighet med sina vanliga rutiner för yttranden. De efterlyser en grundlig juridisk prövning för att undvika att riksintresse går före kommuns planer och för att säkerställa att olika samhällsintressen får den nödvändiga hänsyn de förtjänar. Ytterligare betonas behovet av en fördjupad samrådsprocess för att involvera olika intressegrupper och säkerställa en balanserad beslutsgrund.

Den pågående diskussionen i Skara kommun belyser spänningen mellan totalförsvarets övergripande mål och det kommunala självbestämmandet över planering och användning av markområden. Det återstår att se hur kommunstyrelsen kommer att agera i sitt yttrande och vilka konsekvenser detta förslag eventuellt kan få för den lokala samhällsplaneringen och elförsörjningen i framtiden.

Verifierad av MonsterInsights