Insändare: Ett renodlat Trafikverk.

Insändarskribenten vill se effektivare arbete på trafik- och transportområdet 

Skylt om insändare


Vi har alla upplevt försenade tåg, långa bilköer och inställda flyg. När detta blir regel är något allvarligt fel. Sverigedemokraterna anser att det är avgörande för nationens framtid att förbättra svensk transportinfrastruktur. Vi har en nära och kontinuerlig dialog med regeringen i dessa frågor och kommer att fortsätta ha det. Vårt fokus är tydligt:
framkomlighet!

För att uppnå detta mål krävs en översyn av nuvarande organisation. Trafikverket har nyligen meddelat att de kommer att arbeta utifrån åtta specifika områden. Vi ser positivt på deras arbete med att skapa ett sammanhållet systemansvar för väg- och järnvägssystemet.

En fungerande transportinfrastruktur är avgörande för svensk konkurrenskraft och för att hela Sverige ska fungera. Det behövs betydande resurser till väg- och järnvägsnätet för att underlätta pendling och utbildning samt för att stärka godstrafiken, vilket främjar jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Med tanke på det som hände den 2 april är det viktigt att beredskapen inför snöröjning förbättras.
Att det blir stopp på samtliga stora vägar i Skaraborg under så lång tid är inte acceptabelt.

Kort sagt underhållet på våra vintervägar måste förbättras avsevärt.

När det gäller järnvägen är det ständiga sorgebarnet Västra stambanan. Här måste underhållet stärkas, men framför allt måste utbyggnaden av ytterligare dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås påbörjas snarast.

Behoven inom transportinfrastrukturen är stora och genomtänkta prioriteringar är nödvändiga inom befintlig ekonomisk ram. Samhällsekonomisk lönsamhet och effektiv kostnadskontroll måste vara vägledande vid prioriteringar. Vi betonar vikten av en helhetssyn av transportbehovet, där väg, järnväg, luftfart och sjöfart kompletterar varandra för att uppnå ökad framkomlighet.

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om att utreda en delning av Trafikverket enligt trafikslagen väg respektive järnväg. Trafikverket har vuxit med 50 procent till nästan 11 000 anställda sedan bildandet för 14 år sedan. Efter konstruktiva dialoger har Trafikverket nu börjat de första stegen mot att renodla organisationen.

Sverigedemokraterna kommer att noga följa, stödja och driva på detta arbete tillsammans med regeringen och Trafikverkets ledning.

Thomas Morell (SD), Riksdagsledamot och Vice ordförande i Trafikutskottet

Verifierad av MonsterInsights