Kommunen köper LSS-boende i Axvall

Kommunen förvärvar fastighet för LSS-boende i Axvall

Skara kommun har beslutat att förvärva fastigheten på Skara Kuletomten 1:236, med adress Bangatan 3, i Axvall för 3 750 000 kronor. Denna fastighet ska anpassas och återställas som LSS-boende med plats för fem boendelägenheter. Beslutet fattades av kommunstyrelsen med omedelbar justering, och nu väntar ett investeringsbidrag om 8 250 000 kronor för nödvändiga anpassningar.

Omsorgsförvaltningen tvingades tidigare i år akut flytta från sitt tidigare LSS-boende på Stenåsgatan på grund av en vattenskada. Dåvarande lokaler i Skarahemmet används tillfälligt, men avtalet löper ut vid årsskiftet 2024/2025. Den nu förvärvade fastigheten i Axvall, som ursprungligen byggdes som LSS-boende men senare omvandlades till trygghetsboende, bedöms vara en långsiktig och hållbar lösning.

LSS-boenden är särskilt utformade för att ge stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa boenden är anpassade för att erbjuda en trygg och funktionell miljö med personalstöd dygnet runt.

Axvall erbjuder en idealisk plats för ett sådant boende. Med närhet till affärer, service, natur och sociala aktiviteter, främjas både trivsel och självständighet hos de boende. Omgivningarna ger möjligheter till promenader i det gröna, social gemenskap och enkel tillgång till dagliga nödvändigheter, vilket är viktiga faktorer för en god livskvalitet.

Kommunens långsiktiga plan för lokalförsörjning har som princip att kommunala verksamheter i första hand ska bedrivas i kommunägda fastigheter. Förvärvet av fastigheten i Axvall följer denna inriktning och säkerställer att omsorgsförvaltningens behov av ett LSS-boende kan tillgodoses på ett ekonomiskt och praktiskt hållbart sätt.

Den nya fastigheten ger också framtida möjligheter att utöka verksamheten, antingen genom att bygga till ytterligare boendelägenheter eller placera en Attefallsvilla på tomten. Dessa möjligheter kan positivt påverka verksamhetens drift och kapacitet.

Förvärvet av fastigheten i Axvall är ett viktigt steg för att säkerställa att kommunens invånare med särskilda behov får den omsorg och stöd de har rätt till, samtidigt som det stärker kommunens fastighetsportfölj och långsiktiga planer för omsorgsverksamheter.

Verifierad av MonsterInsights