Beslut om ny taxa väcker debatt – ovisshet om företagskostnader leder till återremiss

Enligt de senaste underlagen måste ett beslut om en ny taxa för livsmedelstillsyn vara på plats senast den 1 januari 2024, vilket har lett till intensiva diskussioner och krav på att fatta ett beslut om det föreslagna förslaget. Lars Berg (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden , påpekar att förslaget inte nödvändigtvis innebär en höjning av taxan, den kan faktiskt sänkas om kontrolltimmarna minskar enligt det framlagda förslaget. Sture Nilsson, (M), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden menar i sitt svar i Kommunfullmäktige att man inte kan fatta beslut om avgifter som drabbar företagen utifrån gissningar som är så osäkra att Lars Berg inte ens vet om man beslutar om en höjning eller sänkning.

Diskussionen har nått så långt att förslaget har tagits upp i kommunstyrelsen och återremitterats till samhällsbyggnadsnämnden. Trots att nämnden vid två tillfällen har fattat liknande beslut om att acceptera den nya taxan, ifrågasätter ledamöter kvaliteten på det underlag som presenterats. Sture Nilsson (M) uttrycker oro över bristen på detaljer i underlaget och hävdar att företagen befinner sig i en ovisshet om sina framtida kostnader.

”Vi står här med ett underlag som inte redovisar kronor och ören. Vi vet inte vad våra företag ska betala, om det blir en höjning eller om det blir en sänkning,” påpekar Nilsson och yrkar på att ärendet återremitteras för ytterligare förberedelse.

Ove Berlin  från Sverigedemokraterna och Charlotte Nordström från Moderaterna stöder också återremissförslaget. De understryker vikten av att ha tydliga och detaljerade uppgifter innan ett beslut kan fattas.

Lars Berg förklarar att om beslutet inte antas under det aktuella sammanträdet, kommer den nya förordningen inte träda i kraft förrän tidigast i februari 2024. Det skulle innebära att debiteringen för de utförda kontrollerna i januari och februari inte kan genomföras som planerat.

Slutligen ifrågasätts tydligheten i underlagen även från den politiska ledningens håll, när Håkan Ehn (S) går upp och försöker få Lars Berg att förstå vilka uppgifter som saknas.

Efter en omröstning och votering beslutas att återremittera förslaget för ytterligare granskning och för att säkerställa en mer detaljerad och omfattande redovisning av de ekonomiska konsekvenserna.

Verifierad av MonsterInsights