Korruptionen ökar i Sverige, i Skara pågår granskning av arbetet mot korruption.

Korruptionen i Sverige ökar, i Skara granskas kommunens beredskap mot korruption.

Enligt Transparency Internationals senaste Corruption Perceptions Index (CPI) har Sverige noterat sin lägsta placering på över ett decennium, rankad som nummer 6 med en poäng av 82/100. Tidigare låg landet på 4:e plats med 89 poäng. Upphandling i regional och kommunal sektor pekas ut som ett av de största riskområdena, och experter uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att vända den negativa trenden.

Brister i Skara

I Skara pågår just nu ett granskningsarbete kring kommunens arbete mot risk för korruption. I en rapport från Deloitte påtalas en del brister som identifierats.

I den senaste internkontrollplanen för år 2023 har både kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun tagit med risken för mutor och jäv. En oroande observation är att ingen annan nämnd har inkluderat denna risk i sin plan för internkontroll.

Trots att kommunstyrelsen under de senaste två åren har planerat åtgärder för att minska risken för mutor och jäv, visar det sig att sannolikheten för att dessa risker inträffar inte har minskat inför år 2023. Det antyder att de genomförda åtgärderna kanske inte är tillräckliga och att de identifierade kontrollmomenten inte effektivt bidrar till att minska risken för korruption.

En viktig aspekt som lyfts fram är bristen på en klar definition av korruption i kommunens riktlinjer. Trots att riktlinjen om mutor betraktas som kommunens ledande styrdokument för att förebygga korruption och oegentligheter, ger den endast förslag om hur man undviker mutbrott. Begreppet ”korruption” borde enligt kritiken inkludera handlingar som trolöshet, förskingring och vänskapskorruption. Dessutom påpekas att flera av riktlinjerna har passerat sin giltighetstid.

Intervjuresultat avslöjar att uppföljningen av hur väl riktlinjerna efterlevs är bristfällig inom kommunen. Utöver den interna kontrollen, där många nämnder inte har identifierat kontrollmoment för mutor, korruption och oegentligheter, saknas systematisk uppföljning bland medarbetarna för att verifiera deras bekantskap med riktlinjerna.

I samband med den nya mandatperioden håller kommunens chefsjurist en utbildning för de förtroendevalda där risken för mutor och jäv diskuteras. Trots detta avslöjar en granskning att det finns en påtaglig brist på regelbundna utbildningsinsatser specifikt inriktade mot korruption och oegentligheter för alla anställda i Skara kommun.

Denna bristande åtgärdsinsats och uppföljning av korruptionsrisker i Skara kommun lyfter fram behovet av en mer övergripande och proaktiv strategi för att säkerställa god förvaltning och förtroende från medborgarna. Skara kommuns arbete kopplat till den här granskningen pågår och är inte färdigt.

En rapport från EuroNews visar att även högt rankade länder, som Danmark och Finland, kämpar med att bekämpa korruption inom den offentliga sektorn. Fall som det i Nederländerna och Schweiz illustrerar utmaningarna, och det diskuteras till och med att införa en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt.

Experter varnar för att korruptionen i Västeuropa och EU håller på att försämras, vilket är en första under det senaste decenniet. Regional samordnare för Västeuropa på Transparency International, Flora Cresswell, understryker behovet av att stärka kontroller och balanser för att motverka korruption samt betonar vikten av att skydda rättsväsendet från politisk inblandning och påverkan från mäktiga intressegrupper. Arbetet mot korruption har tyvärr stagnerat eller minskat i över tre fjärdedelar av länderna i regionen, enligt organisationen.

Årets index ger en tydlig varning om att korruptionsproblematiken fortsätter att vara en utmaning i Sverige och runt om i Europa.

Verifierad av MonsterInsights