Medarbetarna ska få tycka till i samverkan inför budgeten!

Kommunstyrelsen i Skara involverar medarbetare i budgetprocessen, inhämtar underlag om samverkan och inflytande.

I ett strategiskt steg mot ökad delaktighet och samverkan har Kommunstyrelsen i Skara beslutat att inhämta medarbetarnas synpunkter angående hur samverkan och inflytande fungerar inom kommunen. Detta initiativ väcktes som initiativärende i Kommunstyrelsen av oppositionsråd Ylva Pettersson (M) och kommer att ingå i grunden för budgetprocessen och är ett tydligt uttryck för en politisk strävan att integrera medarbetarnas perspektiv i beslutsprocessen.

– Vi har under de sista fem åren stärkt de demokratiska processerna i kommunen. Vi har fattat principiella beslut om att utveckla samverkan, satsat på medarbetarskap och ledarskapsutveckling och förtydligat styrdokument för inflytande. Inför budgeten vill vi ha ett strukturerat underlag kring vad som fungerar och vad som kan utvecklas. För oss är det självklart att medarbetarna ska höras i budgetarbetet, deras insatser och förutsättningar är grunden för hela kommunen. Jag är tacksam för att den politiska ledningen ställde sig bakom förslaget, säger Ylva Pettersson.

Kommunstyrelsen har gett Kommundirektören i uppdrag att ta fram en dialograpport från Central samverkan som utvärderar om samverkan och medbestämmande har stärkts i enlighet med de politiska uppdragen. Rapporten förväntas även föreslå eventuella förbättringsområden och kommer att presenteras för Kommunstyrelsen inför budget 2025.

Bakom detta beslut ligger ett starkt engagemang för att främja samverkan och delaktighet inom kommunens verksamhet. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innebär detta en stärkt beredskap och handlingskraft vid utmaningar samt enklare genomförande av fattade beslut. Genom samverkansprocessen skapas en förståelse och kunskap om rådande situationer, vilket underlättar implementeringen av nya arbetssätt och rutiner. Dessutom främjar delaktighet och inflytande en positiv arbetsmiljö och ökar medarbetarnas engagemang.

Flera års arbete med stärkt medarbetarinflytande

Politiska beslut har konsekvent prioriterat och betonat vikten av god samverkan för att uppnå de fördelar som MBL (Medbestämmandelagen) och SKR har identifierat. Principen om att beslut bör tas i enighet och införandet av tillitsbaserad styrning är centrala inslag i denna strävan. Genom ett kontinuerligt arbete och fokus på ledarskap och medarbetarskap har kommunen tagit steg mot en mer öppen och inkluderande beslutsprocess, framgår av initiativärendet.

Genom att ta fram en dialogbaserad nulägesrapport från Central samverkan kommer kommunen att kunna uppfylla sin uppsiktsplikt samtidigt som den skapar en grund för fortsatt politiskt stöd till konstruktiva och effektiva processer. En sådan rapport sammanställs vanligtvis genom strukturerade samtal där fokus ligger på de centrala frågorna.

Kommunstyrelsens beslut att involvera medarbetarna i utvärderingen och planeringen inför budgetprocessen möjliggör ett modernt och ansvarsfullt ledarskap, där dialog och samverkan ses som avgörande för kommunens framtid. Genom att inkludera olika perspektiv och erfarenheter kan kommunen säkerställa att beslut som fattas är välgrundade och förankrade i verkligheten

Verifierad av MonsterInsights