Nu utreds nya återvinningscentraler i Skara

Nya  återvinningscentraler ska utredas i Skara. Politisk enighet om att utreda möjligheterna till minst två nya ”tippar”!

Kommunstyrelsen i Skara har fattat beslutet att utreda möjligheten att skapa två nya återvinningscentraler i kommunen. Detta steg kommer efter förslag från tjänstemän, där ursprungligen endast en ny central skulle undersökas. Enligt Thomas Karlsson (M), som tryckte på behovet av minst två centraler, är tillgänglighet en avgörande faktor för att underlätta korrekt avfallshantering.

– Det måste vara enkelt att göra rätt, annars ökar risken att sopor hanteras fel, dumpas på otillåtna platser mm. Skara kommun är stor till ytan och tillgänglighet är en viktig faktor, sa Thomas Karlsson.

Så blev också beslutet. En aspekt som också lyftes är utrymmet för återbruk. Tidigare försök att inkludera en återbruksstation på Rödjornas återvinningscentral har misslyckats på grund av utrymmesbegränsningar. Detta pekar på behovet av att ta hänsyn till tillräckligt utrymme vid planeringen av nya anläggningar.

Ta höjd för hållbarhet 

Bakgrunden till detta initiativ ligger i behovet av en mer ändamålsenlig återvinningscentral för att möta kraven på hållbarhet och effektivitet. Den befintliga anläggningen vid Rödjorna avfallsanläggning, som ligger cirka 8 km från tätorten, anses inte vara tillräckligt nära. Dessutom ägs den av en privat aktör, vilket begränsar kommunens kontroll över dess utformning och påverkar framtida satsningar och behov utifrån lagstiftning och föreskrifter.

Avfall återvinning Skaraborg (AÅS) har identifierat behovet av nya anläggningar och genomförde redan 2019 en studie för att lokalisera potentiella platser. Den studien lyftes av oklara skäl inte till politiken förrän februari 2022. Kommunstyrelsen har nu gett kommundirektören i uppdrag att utreda förslag på nya återvinningscentraler i samarbete med AÅS eftersom förhållanden ändrats sedan studien 2019.

Rent beslutsmässigt ligger ansvaret för en ny återvinningscentral hos Skara kommun. Trots detta ses samverkan med AÅS som nödvändig för att dra nytta av deras expertis inom området.

Utredningen förväntas inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser i detta skede, då den kommer att genomföras i samarbete med AÅS. Dock förväntas de långsiktiga fördelarna av att investera i en mer ändamålsenlig och tillgänglig avfallshantering att överväga kostnaderna

Verifierad av MonsterInsights