Regionen föreslår stärkt arbete mot kvinnlig könsstympning

Stärkt samordning och utbildning föreslås mot kvinnlig könsstympning

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner en motion från Moderaterna om att inrätta ett regionalt kompetenscentrum för att hantera utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning. Förslaget innefattar ett nära samarbete med Vulvamottagningen.

Behovet av vård och utbildning kring kvinnlig könsstympning är svårt att bedöma på grund av mörkertal och bristande rapportering. För att höja kunskapsnivån, säkra utbildningarnas kvalitet och förbättra samarbetet mellan olika vårdnivåer och instanser, krävs en samordnad och strukturerad insats. Regionhälsan, som redan har flera expertenheter inom kvinnors hälsa, föreslås bidra till detta arbete.

Ett befintligt samarbete mellan Vulvamottagningen och kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV) föreslås utvidgas till att inkludera det nya kompetenscentrat. Syftet är att samordna resurser och expertis för att effektivt bemöta och behandla fall av kvinnlig könsstympning.

Förslaget har dock mött motstånd. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Verifierad av MonsterInsights