Vad ska hända med Vallehemmet? Hela historien om hur man planerar för Skaras olika boenden för seniorer.

Skarahemmet har under lång tid varit ett särskilt boende i Skara. Fastigheten hyrdes av ägaren SBB, medan övriga omsorgsfastigheter i Skara ägs av den ekonomiska kooperativa föreningen Skara Äldrehem som har Skara kommun och Riksbyggen som huvudägare.

När man började se ett behov av fler lägenheter/platser inom särskilt boende så uppstod frågan vad man skulle göra med Skarahemmet som alltså hade en extern ägare och dessutom var omodernt och slitet. Man tog fram planer för att renovera Skarahemmet. Dessa planer diskuterades i åratal inom politiken i Skara innan den socialdemokratiska ledningen under kommunalråd Fredrik Nordström la fram ett förslag till beslut 2017 att skriva på ett 25 års kontrakt för att hyra Skarahemmet som då skulle renoveras av SBB. Den totala hyreskostnaden på 25 år skulle för Skara kommun bli över 300 miljoner kr. Detta förslag kom så långt som till kommunstyrelsen innan dåvarande oppositionsråd Ylva Pettersson (M) tillsammans med Gunilla Druve Jansson (C) lyckades få stopp på detta förslag med stöd av miljöpartiet.
Efter valet 2018 blev det maktskifte i Skara och den nya politiska ledningen tog istället fram ett förslag på att lämna Skarahemmet och bygga ett nytt särskilt boende i egen ägo. Detta beslut har nu resulterat i ett färdigbyggt Teglagården där nu boende har flyttat in. Detta innebär att man har lämnat Skarahemmet vilket var organisatoriskt enkelt att göra eftersom Skara kommun inte ägde fastigheten.

Även de boende på Vallehemmet har flyttat till Teglagården eftersom Vallehemmet krävde omfattande renoveringar för att kunna fortsätta vara ett särskilt boende, och dessutom är byggt på ett sätt som gör att det är svårt att bemanna på ett effektivt sätt vilket är en stor utmaning i en tid då omsorgsförvaltningen i Skara liksom övriga kommunsverige kämpar för att rekrytera kvalificerad personal. Då Vallehemmet ägs av Skara Äldrehem och därigenom av Skara kommun kvarstår dock frågan om vad politikerna kommer att besluta kring fastighetens framtid.

I Sklt har både företrädare för den politiska ledningen och oppositionen förespråkat ett nytt särskilt boende i Axvall, vilket gör det osannolikt att Vallehemmet skulle få den funktionen framöver. Det utesluter inte att någon annan form av seniorboende kunde bli aktuellt. Ett trygghetsboende med viss service för mer aktiva äldre kunde vara ett alternativ, har lyfts från politiskt håll. Det skulle inte nödvändigtvis vara i kommunal regi.

De anställda på Vallehemmet lyfte flera positiva aspekter av att ha ett särskilt boende på platsen, och flytten till Teglagården har inte varit helt smärtfri.

Även invånare i Varnhem och Axvall har påtalat att Vallehemmet varit uppskattat både vad gäller läge och verksamhet. Detta har tex kommit upp i de genomförda medborgardialogerna.

Det senaste beslutet i Kommunstyrelsen togs i enighet och innebär att kommundirektören ska utreda möjligheterna för fastigheten. Oppositionen har också i protokollsanteckningar påtalat vikten av att ta hänsyn till invånarnas behov i en snabb hantering av frågan.

De invånare som vill tycka till om Vallehemmets framtid kan därför ha ett gyllene tillfälle att göra det inom kort. Under 2024 kan det komma avgörande beslut om fastigheten.

 

Verifierad av MonsterInsights