Kultur och fritidsnämndens ramar för 2024 klubbade av en nämnd som är oenig om föreningsbidrag och långsiktigt stöd till föreningar med egna lokaler.

Kultur och fritidsnämnden har fastställt sin detalj budget. I nämnden var det dock en kraftfull diskussion kring budgetens storlek och konsekvenserna för till exempel skara kommunens alla föreningar.

Under det senaste sammanträdet för kultur- och fritidsnämnden godkändes detaljbudgeten för 2024, där den totala summan uppgår till nästan 58,5 miljoner kronor. Inkluderat i denna summa är cirka 623 000 kronor avsatta för preliminära lönejusteringar.
Trots att budgeten formellt fastställdes, framförde Rickard Pettersson (M) sina reservationer genom en protokollsanteckning. Han uttryckte att den nuvarande budgetens omfattning inte tillräckligt skyddar viktiga verksamheter och hoppades på att framtida budgetar skulle tilldela nämnden de nödvändiga resurserna.

Från oppositionens sida krävde man en omdisponering av detaljbudgeten för att undvika minskningar i föreningsstödet. Frans Persic (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, förklarade dock att den påstådda minskningen av föreningsstödet inte var korrekt. Enligt honom var de 400 000 kronorna, som oppositionen ansåg vara en nedskärning, ett tillfälligt stöd relaterat till elkrisen och efterverkningarna av Corona. Persic underströk att detta stöd nu har tagits tillbaka enligt beslut och inte längre ingår i budgeten för 2024, vilket han även framfört i Sklt.

Rickard Pettersson (M) påpekade emellertid att det fanns alternativa sätt att undvika minskningar i föreningsstödet. Han uttryckte sin glädje över att Moderaternas beslut om medborgardialoger i alla tätorter nu genomförs. Samtidigt uttryckte han oro över att dra bort den bärande finansieringen för föreningar utanför tätorterna, som själva måste bekosta driftskostnaderna för sina lokaler. Pettersson underströk vikten av att hela kommunen ska leva och utvecklas och betonade att kraften och arbetet i alla föreningar måste tas till vara.

Han poängterade också att Moderaterna värnar om en levande kommun där politiken uppskattar att föreningarna engagerar sig i samhället. Pettersson betonade att sänkningen av föreningsstödet till lokaler kommer att påverka föreningarna utanför tätorterna eftersom det är dessa som bekostar egna lokaler. Han lyfte fram att Moderaterna vill att hela kommunen ska leva och utvecklas, och detta kräver att man värnar om och stödjer alla föreningar. Även Centerpartiet och Socialdemokraterna har vid flera tillfällen lyft vikten av att ta hand om värdefulla synpunkter från medborgardialogerna.

Företrädare för föreningarna har uttryckt sin oro över att de inte sett stödet för 2022-2023 som kopplat till Corona, utan snarare som långsiktiga bidrag för deras verksamheter. De har anpassat sina verksamheter utifrån dessa förväntningar och känner en stor oro över de kraftigt ökade kostnaderna som lågkonjunkturen och omvärldshändelserna har fört med sig. Minskade föreningsbidrag från kommunen riskerar att stjälpa deras verksamheter och sätta dem i en ekonomiskt besvärlig situation.

Detaljbudgeten klubbades av nämnden medan frågan om föreningsbidragen och den föreslagna sänkningen återremitterades för att kompletteras med mer information.

 

Foto: Skara kommun/ Skara idag

Verifierad av MonsterInsights