Skara riskerar stort vite för arbetsmiljöproblem i omsorgen

Arbetsmiljöverket förelägger Skara kommun vid vite: Allvarliga arbetsmiljöbrister på Teglagården

Arbetsmiljöverket har beslutat att förelägga Skara kommun vid vite på 200 000 kronor  att åtgärda allvarliga brister i arbetsmiljön på Teglagården SÄBO. Beslutet följer efter en inspektion som avslöjade betydande problem med arbetsbelastning och hot om våld mot personalen.

Bakgrund

Den 21 december 2023 inkom en begäran från huvudskyddsombudet (HSO) på Teglagården om ett föreläggande eller förbud på grund av arbetsmiljöproblem. Inspektionen, som genomfördes den 9 februari 2024, visade att personalen hade upplevt en påfrestande period efter inflyttningen till Teglagården och sammanslagningen av enheter. Denna period präglades av hög sjukfrånvaro, vikariebrist och tekniska problem, vilket ledde till flera tillbudsanmälningar om brister i arbetsmiljön.

Kritiken mot Skara kommun

Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot Skara kommun för att inte ha genomfört nödvändiga undersökningar och riskbedömningar av arbetsbelastningen och riskerna för våld och hot, trots upprepade signaler och tillbud. De anställda har rapporterat om stress och oro, men kommunen har inte tagit dessa varningar på allvar. Vid inspektionen framkom det att:

1. Undersökningar och riskbedömningar saknas. Trots signaler om stress och oro har kommunen inte undersökt arbetsbelastningen med avseende på balansen mellan krav och resurser. Detta innebär att kommunen kan ha missbedömt riskerna och därför inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska arbetsbelastningen.

2. Våld och hot ignoreras.  Personal som utför arbete där de kan utsättas för våld eller hot har inte fått tillräckligt skydd. Kommunen har inte undersökt och bedömt riskerna för våld och hot, vilket är nödvändigt för att förebygga allvarliga incidenter.

3. Brister efter sammanslagning: Efter inflyttningen till Teglagården och sammanslagningen av enheter har flera problem rapporterats, men kommunen har inte genomfört någon omfattande riskbedömning för att hantera dessa.

Arbetsmiljöverkets beslut

Arbetsmiljöverket konstaterade att bristerna i arbetsmiljön kan leda till allvarliga konsekvenser för personalens hälsa och säkerhet. Föreläggandet innebär att Skara kommun senast den 16 oktober 2024 måste:

1. Undersöka arbetsbelastningen: Kommunen måste undersöka om resurserna är anpassade till kraven i arbetet för både dag- och nattpersonal. Resultaten ska dokumenteras och riskerna bedömas skriftligt.

2. Skapa en handlingsplan: Utifrån riskbedömningen ska en skriftlig handlingsplan tas fram som anger de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Handlingsplanen ska även inkludera en tidsplan och ansvarsfördelning.

3. Undersöka risker för våld och hot: Kommunen måste undersöka och dokumentera riskerna för våld och hot samt skapa en handlingsplan för att hantera identifierade risker.

 Kommunens respons

Skara kommun har i ett yttrande från den 27 maj 2024 beskrivit de åtgärder som har påbörjats och planeras i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav. Kommunen har även begärt en månads förlängning av svarstiden på grund av sommarsemestrar och en ny enhetschefs tillträde. Arbetsmiljöverket har beaktat denna begäran och satt tidsfristen till 16 oktober 2024.

Åtgärder och uppföljning

Arbetsmiljöverket understryker att arbetsgivaren alltid har ansvaret för arbetsmiljön och måste vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att personalen skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Om Skara kommun inte uppfyller kraven inom tidsfristen, riskerar de att tvingas betala vitet på 200 000 kronor.

 

Verifierad av MonsterInsights