Stark kritik mot att ifrågasatt genusvetare köps in som föreläsare för skolpersonal i Skara

Ordförande i barn och utbildningsnämnden i Skara

Oppositionen är kritisk mot att den ifrågasatta opinionsbildaren Nina Rung köps in att vidareutveckla skolpersonal i Skara. Beslutet försvaras av den politiska ledningen och förvaltningschef.

Den ifrågasatta opinionsbildaren Nina Rung som presenteras som kriminolog och genusvetare på sin hemsida har hyrts in för att föreläsa för skolpersonal i Skara om sexualitet och jämställdhet.

Den politiska oppositionen har reagerat kraftigt och ställt en rad frågor till barn och utbildningsnämndens ordförande. De vill veta hur upphandlingen genomförts, på vilka grunder Nina Rung valts ut och på vilka sätt man säkerställt att utbildningen vilar på vetenskaplig grund utifrån att Nina Rung inte har några akademiska examina på avancerad nivå utan tvärtom i granskningar visats förespråka ovetenskaplig metoder.

Anna Helgesson har besvarat frågorna med  att det hela ska handla om en önskan från Katedralskolas Trygghetsteam om en kompetensutvecklingsinsats på ämnet ”sexualitet, samtycke och relationer”, då ett identifierat utvecklingsområde på skolan är just ”samtycke”. Några ytterligare svar eller åtgärder meddelar Anna Helgesson i ett diariefört mail att hon inte ämnar medverka till då detta är en verksamhetsfråga och inte en politisk fråga.

Oppositionen har vid ytterligare tillfälle försökt få svar på frågorna om upphandlingen och om hur huvudmannen tar sitt lagstadgade ansvar att tillse att all verksamhet vilar på vetenskaplig grund, men av ordförande bara fått till svar att ledningen inte tar någon ytterligare dialog i frågan.

Förvaltningschef Elin Liljebäck Nilsson har skriftligt meddelat att föreläsningen kommer att vila på vetenskaplig grund, men inte kommenterat hur detta säkerställts eller hur upphandlingen gått till eller på vilka grunder Nina Rung utvalts.

Tidningen Kvartal genomförde en granskning av Nina Rungs meriter efter att hon framträtt som expert i media kring Skolverkets nya läroplan kring sexualitet. Det visade sig att hon endast läst kurser på grundnivå kring genus och inte innehar någon högre examen. Inte heller har hon haft något samarbete med Skolverket eller har några andra relevanta meriter.

Det finns i nuläget inga uppgifter om kostnaderna för föreläsningen men när Nina Rung föreläste digitalt för förskolepersonal i Arboga om jämställdhet och sexuellt våld var priset för kommunens socialförvaltning 80 000 kr, exklusive moms.

 

Verifierad av MonsterInsights