Artikelserie: Varför växer inte Skara? Del 3 Arbetsmiljön för de som skapar tillväxt

2021 framkom det att kommunledningsförvaltningen i flera år lidit under allvarliga brister i arbetsmiljön. Uppgifter sköttes inte, och Kommunstyrelsen fick inte informationen vilket lyfts särskilt i arbetsmiljöverkets rapport. Verksamheten gick i baklås.

2017 avstannade arbetet med detaljplaner i Skara och under flera år togs i princip inga nya detaljplaner. 2016 hade Kommunfullmäktige beslutat att en plan för landsbygdsutveckling i sjönära läge (LIS-plan) skulle tas fram. 2020 upptäckte Kommunstyrelsen att den inte ens var påbörjad. Detsamma gällde för översiktsplanen som skulle tas fram 2018 och vara klar 2020. Istället visade det sig 2020 att man inte påbörjat arbetet utan politiken tvingades ta ett nytt beslut och ge uppdraget igen, som då skulle vara klart 2022.

2019 fick också kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en lokalutredning som skulle visa hur kommunen mest effektivt kan använda och förvalta sina fastigheter. 2021 kom utredningen i form av en halv sida där det slås fast att man inte tänker göra något. Uppdraget fick då ges igen, och pågår fortfarande. Likaså uppdraget att ta fram ett tillväxtmål tog nästan två år.

2019 fick också kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa en grön innovationsnod i Skara.
2021 hade ingenting hänt.

Innovationsnod
Foto: Skara kommuns PPt om innovationsnod. På två år hände ingenting.

Vad var det då som gjorde att kommunledningsförvaltningen som ansvarade för alla dessa uppdrag inte kom framåt?

2021 uppdagades det i en inspektion av Arbetsmiljöverket att det rådde allvarliga brister i arbetsmiljön på kommunledningsförvaltningen som på flera år inte åtgärdats. Dessa brister hade påtalats sedan 2019 framgår av protokollen, men hade inte lösts . Inte heller hade Kommunstyrelsen informerats, framgår av protokollen. Flera enheter under Kommunledningsförvaltningen hade drabbats av konflikter och sjukskrivningar på grund av arbetsmiljön. Verksamheten blev lidande, arbetsuppgifter blev inte utförda.

Arbetsmiljöverket tvingades till slut att överväga att utfärda ett föreläggande mot Skara kommun med anledning av de allvarliga bristerna i arbetsmiljön. Inspektioner hade avslöjat bristande rutiner och hantering av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens verksamheter. Nedan följer en genomgång av de identifierade bristerna:

 1. Brister i rutiner för årlig uppföljning:
  • Trots att kommunen genomför årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas skriftliga rutiner för detta.
  • Vid inspektionerna konstaterades att det inte finns ett fastställt arbetssätt för att dokumentera och förbättra områden som behöver åtgärdas.
  • Rutinerna har inte tydligt angivna ansvarspersoner och metoder för dokumentation och förbättringsåtgärder.
 2. Bristande uppgiftsfördelning:
  • Kommunen saknar tydlig uppgiftsfördelning för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Den befintliga blanketten för uppgiftsfördelning tillåter inte anpassning efter individuella förutsättningar och kompetensnivåer.
  • Det finns flera chefer inom kommunledningsförvaltningen som saknar tilldelade uppgifter för arbetsmiljöarbetet, vilket leder till osäkerhet och bristande utförande av arbetsmiljöuppgifter.
 3. Otillräckliga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön:
  • Trots genomförda utbildningar och aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön bedöms chefernas kunskaper som otillräckliga.
  • Dokumentation och riskbedömningar av arbetstagares fysiska och psykosociala hälsa brister, vilket kan leda till ohälsa och arbetsrelaterade skador.
  • Brister i genomförandet av den årliga uppföljningen, där inte alla områden och risker identifieras och åtgärdas på lämpligt sätt.
  • Avsaknad av handlingsplaner och effektkontroller efter genomförda åtgärder.

Arbetsmiljöverket påpekade att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda. Man lyfter därför särskilt att Kommunstyrelsen inte fått information om de allvarliga bristerna och de tidigare årens rapporter. Det är också protokollfört att kommunen bekräftat att Kommunstyrelsen och kommunalrådet inte hållits informerad.Skara kommun ombads att lämna synpunkter på de brister som identifierats och vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till dem. Ifall föreläggandet utfärdats kunde det åtföljas av böter om kraven inte uppfyllts. Arbetstagare och skyddsombud uppmanades att delta aktivt i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och att rapportera eventuella brister till Arbetsmiljöverket.

En nytillträdd kommundirektör fick efter sommaren 2021 inleda arbetet med att åtgärda bristerna och stötta upp de drabbade enheterna. Särskilda konsulter upphandlades för att åtgärda de konflikter och låsningar som uppstått under den tidigare förvaltningsledningen.

2022 kunde Skara så sakteliga börja röra sig framåt igen.

 

Läs tidigare delar i artikelserien:

Artikelserie:Varför växer inte Skara? 1. Skara sämst i Skaraborg på detaljplaner.

Varför växer inte Skara? Del 2: De försvunna satsningarna på planenheten

 

 

Foto: Skara kommun

Verifierad av MonsterInsights